รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าสัก ในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ผู้แต่ง นายกฤษฎา จันทร์ทองศรี
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม กฤษฎา จันทร์ทองศรี. 2549. ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าสัก ในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าสัก ในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้ดำเนินการในสวนสักอายุ 11 ปี ระยะปลูก 2x2 ตารางเมตร จำนวน 5 สวน ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ในแต่ละสวนได้วางแปลง ขนาด 40x40 ตารางเมตร ในพื้นที่ที่ผ่านและไม่ผ่านการตัดขยายระยะ ทำการเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่สวนป่า การเติบโต และ ผลผลิต ตลอดจนการวิคราะห์วงปี เพื่อศึกษารูปแบบการเดิบโตและผลผลิตเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Pair sample T-test

ผลการศึกษา พบว่าในแปลงที่ทำการตัดขยายระยะและไม่มีการตัดขยายระยะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก ความสูง ปริมาตรไม้ทั้งหมด ปริมาตรไม้ที่ทำเป็นสินค้าได้ต่อไร่ 13.24 และ 11.54 ซม. 14.67 และ 10.69 ม. 27.07 และ 32.18 ลบ.ม. 21.19 และ 16.86 ลบ.ม. ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาความกว้างของวงปี พบว่าภายหลังการตัดขขายระยะ 2 ปี การเติบโตและผลผลิตของไม้สักที่มีขนาเล็ก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยไม้สักที่มีการตัดขยายระยะเมื่ออายุ 8-9 และ9-10 ปี มีความกว้างของวงปี 0.6 0และ 0.47 ซม. ตามลำดับ ในขณะที่ไม้สักที่ไม่ทำการตัดขยายระยะมีความกว้างของวงปี 0.42 และ 0.31 ซม. ตามลำดับ แต่การตัดขยายระยะส่งผลต่อการเติบโตของไม้ขนาดใหญ่ โดยไม้สักที่มีการตัดขยายระยะมีความกว้างของวงปี 1.0 และ1.70 ซม. ตามลำดับ ในขณะที่ไม้สักที่ไม่ทำการตัดขยายระยะมีความกว้างของวงปี 0.91 และ 1.00 ซม. ตามลำดับ สำหรับรูปแบบการเติบโตขอไม้สัก พบว่า ช่วง 5 ปีแรกทีปลูก ไม้สักมีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็วเมื่อต้นไม้อายุ 6-9 ปี มีอัตราการเติบโตลดลง


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]