รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การผลิตหน่อไผ่เลี้ยงนอกฤดูกาล
ผู้แต่ง ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, พีระภัทร์ แก้วธรรม และ เยาวพา จิระเกียรติกุล
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, พีระภัทร์ แก้วธรรม และ เยาวพา จิระเกียรติกุล. 2556. การผลิตหน่อไผ่เลี้ยงนอกฤดูกาล. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21 (2).
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่เลี้ยง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

     การผลิตหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนอกฤดูกาล ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD และกําหนดให้จํานวนครั้งที่สุมไฟเป็นสิ่งทดลอง ซึ่งมีจํานวน 7 สิ่งทดลอง ได้แก่การสุ่มไฟเผา 1, 2, 3, 4, 5, 6 ครั้ง และไมสุมไฟเปนสิ่งทดลองควบคุม โดยหนวยทดลองหนึ่ง ๆ กําหนดให้มีไผ่จํานวน 4 กอ (1 ซ้ํา เท่ากับ 4 กอ) แต่ละกอมีระยะห่างระหว่างกอ 3 เมตร และระยะห่างระหว่าง แปลง 3.5 เมตร พบว่าการสุมไฟเผา 2 ครั้ง ให้ผลผลิตรวมสูงที่สุดเท่ากับ 1.30 กิโลกรัม/กอและไม่แตกต่างทาง สถิติกับการสุมไฟเผา 1, 3, 4, 5 และ 6 ครั้ง ซึ่งมีผลผลิตรวมเท่ากับ 0.79, 1.20, 1.25, 1.17 และ 0.66 กิโลกรัม/กอ ตามลําดับ แต่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการไม่สุมไฟที่ให้ผลผลิตเท่ากับ 0.18 กิโลกรัม/กอ ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง