รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง รายงานโครงการวิจัย ความสามารถในการให้ผลผลิตและฟื้นฟูสภาพของดินในสวนป่าไม้สัก จังหวัดลำปาง
ผู้แต่ง ดร. สุนทร คำยอง
ปีที่เผยแพร่ 2544
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม สุนทร คำยอง. 2544. รายงานโครงการวิจัย ความสามารถในการให้ผลผลิตและฟื้นฟูสภาพของดินในสวนป่าไม้สัก จังหวัดลำปาง ม.ค. 54. 184 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการให้ผลผลิตและการฟื้นฟูสภาพของดินในสวนป่าไม้สักที่มีอายุต่าง ๆ กัน ได้ใช้สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แห่งเป็นพื้นที่วิจัยคืออ สวนป่าทุ่งเกวียนและสวนป่าแม่เมาะ ซึ่งมีสวนป่าอายุอยู่ระหว่าง 16-32 ปี ได้ทำการศึกษาวิจัยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2543 และเก็บตัวอย่างเดือนในเดือนสิงหาคม-กันยายน

ไม้สักที่สวนป่าทุ่งเกวียนมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม้เพิ่มขึ้นตามอายุของสวนป่าจากอายุ 17 ปีถึง 32 ปี ไม้สักมีการเจริญเติบโตแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ยอดเขากับเชิงเขา สวนป่าทุ่งเกวียนบริเวณยอดเขาจัดอยู่ในชั้นคุณภาพพื้นที่ต่ำ-ปานกลาง บริเวณเชิงเขาอยู่ในชั้้นคุณภาพปานกลาง ไม้สักที่สวนป่าแม่เมาะส่วนใหญ่มีอัตราการเจริญเติบโตช้า ซึ่งช้ากว่าที่สวนป่าทุ่งเกวียน จัดอยู่ในชั้นคุณภาพพื้นที่ต่ำถึงปานกลาง


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]