รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้สัก
ผู้แต่ง นายสายันห์ สุรภาพไมตรี
ปีที่เผยแพร่ 2529
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สายันห์ สุรภาพไมตรี. 2529. ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้สัก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้สัก ได้ดำเนินการในบริเวณที่เคยเป็นแปลงเพาะชำกล้าไม้สักของสวนสักห้วยทาก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยแปลงทดลองที่มีระดับความหนาแน่น เมื่อเริ่มปลูกต่างกัน 4 ระดับ คือ 2,500, 625, 278 และ 156 ต้น/เฮกแตร์ (ระยะปลูก  2 x 2 ,  4 x 4,  6 x 6 และ  8 x 8 เมตร ตามลำดับ) ขนาด 1,600 ตารางเมตร จำนวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงที่ปลูกด้วยความหนาแน่น 2,500, 625 และ 278 ต้น/เฮกแตร์ และขนาด 3,600 ตารางเมตร ปลูกด้วยความหนาแน่น 156 ต้น/เฮกแตร์ ทำการสำรวจนับไม้ติดเบอร์และวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน และความสูงทั้งหมดของลำต้นของต้นไม้ในแปลงทดลอง ยกเว้นแถวบริเวณขอบทั้ง 4 ด้านของแปลงที่กันไว้เป็น buffer zone โดยเว้น 2 แถว ในแปลงความหนาแน่น 2,500 ต้น/เฮกแตร์ และเว้น 1 แถว ในแปลงความหนาแน่น 625, 278 และ 156 ต้น/เฮกแตร์ ในเดือนธันวาคม 2526 (อายุ 4 เดือน) เดือนพฤษภาคม 2527 (อายุ 9 เดือน) และเดือนธันวาคม 2527 (อายุ 16 เดือน) รวม 3 ครั้ง ทำการประมาณหาปริมาณมวลชีวภาพ, ผลผลิตของส่วนที่เป็นลำต้น, ใบ, ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมเ และปริมาตรลำต้นในแต่ละครั้ง โดยอาศัยความสัมพันธ์ทาง allometry ระหว่างปริมาณมวลชีวภาพ, ผลผลิต และปริมาตรลำต้นกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน และความสูงทั้งหมดของลำต้นของไม้ตัวอย่าง อายุ 8 เดือน ที่ตัดจากแปลงเพาะชำ และศึกษาผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตสวนป่าไม้สักอายุดังกล่าวในรูปผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ รวมทั้งดัชนีการแก่งแย่งและสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโตของหมู่ไม้

ผลการศึกษาพบว่า ในแต่ละระดับความหนาแน่นเมื่ออายุของสวนป่าเปลี่ยนไปชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน และชั้นขนาดความสูงทั้งหมดของลำต้นจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเมื่อระดับความหนาแน่นลดลง เปอร์เซ็นต์การรอดตายในสวนป่าที่ปลูกด้วยความหนาแน่น 278 ต้น/เฮกแตร์ มีค่าสูงสุดในช่วง 9 เดือนแรก คือ เท่ากับ 84.00 และ 80.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 4 และ 9 เดือน ตามลำดับ แต่ในช่วง 16 เดือน สวนป่าที่ปลูกด้วยความหนาแน่น 156 ต้น/เฮกแตร์ มีค่าสูงกว่า คือ เท่ากับ 83.33 เปรอ์เซ็นต์ ส่วนสวนป่าที่ปลูกด้วยความหนาแน่น 2,500 ต้น/เฮกแตร์ มีค่าต่ำสุดตลอดการทดลอง คือ เท่ากับ 57.03, 57.42, และ 63.28 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 4, 9 และ 16 เดือน ตามลำดับ ผลผลิตของสวนป่าไม้สักในรูปของปริมา2,004.584 ลูกบาศ์กเซนติเมตร/เฮกแตร์ ค่าดัชนีการแก่งแย่งของหมู่ไม้ เมื่ออายุ 16 เดือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามรัดับความหนาแน่น โดยมีค่าในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนที่เป็นลำต้น เท่ากับ 0.538, 0.274, 0.296 และ 0.190 ส่วนที่เป็นใบ เท่ากับ 0.538, 0.277, 0.305 และ 0.197 ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมเ เท่ากับ 0.431, 0.220, 0.241 และ 0.197 ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด เท่ากับ 0.431, 0.220, 0.241 และ 0.155 ปริมาตรลำต้น เท่ากับ 0.517, 0.494, 0.399 และ 0.360 สำหรับค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโตมีค่าเพิ่มขึ้นตามอายุ จากช่วง 4-9 และ 9-16 เดือน ดังนี้ ส่วนที่เป็นลำต้น เท่ากับ 0.192 และ 0.273 ต่อเดือน ส่วนที่เป็นใบ เท่ากับ 0.197 และ 0.281 ต่อเดือน และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด เท่ากับ 0.194 และ 0.276 ต่อเดือน ตามลำดับณมวลชีวภาพของลำต้น, ใบ และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมเ และปริมาตรของลำต้นกับระดับความหนาแน่นเมื่อเริ่มปลูก มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตากฎของ C-D และ Y-D effect และเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของสวนป่า กล่าวคือ เมื่ออายุ 16 เดือน มีค่าเรียงลำดับตามความหนาแน่น จาก 2,500, 625, 278 และ 156 ต้น/เฮกแตร์ ดังนี้ ปริมาณมวลชีวภาพเฉลี่ยต่อต้นของส่วนที่เป็นลำต้นเท่ากับ 6807, 11.678, 26.685 และ 29.278 กรัม/ต้น ส่วนนที่เป็นใบเท่ากับ 6.802, 11.794, 27.517 และ 30.291 กรัม/ต้น ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมเ เท่ากับ 13.609, 23.473, 54.202 และ 59.568 กรัม/ต้น ปริมาตรผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของส่วนที่เป็นลำต้น เท่ากับ 10.769, 5.477, 5.924 และ 3.806 กิโลกรัม/เฮกแตร์ ส่วนที่เป็นใบ เท่ากับ 10.761, 5.531, 6.109 และ 3.938 กิโลกรัม/เฮกแตร์ ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด เท่ากับ 21.529, 11.009, 12.033 และ 7.744 กิโลกรัม/เฮกแตร์ ปริมาตรลำต้นเท่ากับ 17,224.689, 16,459.513, 13,296.148 และ 1


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]