รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ชนิดและผลของเชื้อราเวสสิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ต่อการเจริญของกล้ากระถินยักษ์
ผู้แต่ง ณัฐวรางคณ์ สงวนราชทรัพย์, อมรา จันทน์มือ, จรัญ เจตนะจิตร และพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ปีที่เผยแพร่ 2530
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม ณัฐวรางคณ์ สงวนราชทรัพย์, อมรา จันทน์มือ, จรัญ เจตนะจิตร และ พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์. 2530. ชนิดและผลของเชื้อราเวสสิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ต่อการเจริญของกล้ากระถินยักษ์. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ คณะวนศาสตร์ ตึกเทียมคมกฤส ห้อง 402 ระหว่างวันที่ 402 ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2530. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

เชื้อราเวสลิคูสา+อาบัสคูลา ไมคอไรซา (วี-เอ ไมคอไรซา) เป็นเชื้อราที่ยอมรับกันว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มความเจริญให้แก่พืชที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทั้งพืชป่าไม้และพืชเกษตรกรรม เนื่องจากเชื้อราจะเจริญเข้าไปอยู่ในรากพืชและมีความสัมพันธ์กับพืชแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiotic) โดยเชื้อราจะช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารหลักที่จำเป็น เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม รวมทั้งธาตุอาหารย่อยอื่นๆ ได้พอเพียงและยังช่วยเปลี่ยนธาตุอาหารฟอสฟอรัสซึ่งอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น apatite, rock phosphate ให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ (available from) ในการเจริญเติบโตได้ (Marx และ Barnett, 1974; Tinker และ Sanders, 1975; Bartolome และ De La Cruz, 1982) ในบางป่าไม้เชื้อรา วี-เอ ไมคอไรซามีความสำคัญต่อพืชป่าไม้หลายตระกูลทั้งไม้สนและไม้ใบกว้าง เช่น Araucariaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae, Leguminosae, Magnoliaceae เป้นต้น Janos รายงานว่าการปลูกเชื้อราวี-เอ ไมคอไรซาให้แก่กล้าไม้ป่า ทำให้กล้าไม้ป่ามีความแข็งแรง ทนแล้ง ทนโรคและแมลงได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะสำรวจชนิดของเชื้อราวี-เอ ไมคอไรซาที่อยู่ร่วมกับกระถินยักษ์ และศึกษาผลของเชื้อราวี-เอ ไมคอไรซาบางชนิดต่อการเจริญของกล้ากระถินยักษ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมกล้าไม้โตเร็วที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมที่จะนำไปปลูกป่าต่อไป

 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]