รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของการสูญเสียใบที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นสัก
ผู้แต่ง นางรุ่งกานต์ กฤษณามระ
ปีที่เผยแพร่ 2525
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม รุ่งกานต์ กฤษณามระ. 2525. ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้สัก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของการสูญเสียใบที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นสัก ซึ่งปัจจุบันพบว่าถูกทำลายโดยหนอนกัดกินใบสัก (Hyblaea puera) และหนอนกินผิวใบสัก (Pyrausta mechoeralis) โดยวิธี Artificial defoliation ต้นสักอายุ ๓ ปี ด้วยการตัดใบสักทุก ๆ ใบ ในระดับ ๒๕, ๕๐, ๗๕ และ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ของขนาดใบ ทำการศึกษาที่สวนสักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผลการศึกษาพบว่าการตัดใบทุกระดับมีผลต่อการเจริญเติบโตเพิ่มพูน (Increment growth) ทั้งทางส่วนสูงและทางรัศมีอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง และผลนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อการทำลายใบสูงขึ้น ยกเว้นในด้านส่วนสูง การตัดใบระดับ ๕๐ และ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่ทำให้ต้นสักมีความสูงเพิ่มพูนแตกต่างกัน ด้านรัศมีการเจริญเติบโตเพิ่มพูนของต้นสักที่ถูกตัดใบมากกว่าหนึ่งระดับขอการศึกษา เมื่อพิจารณาในรูปของปริมาตรเนื้อไม้ พบว่าการตัดใบระดับ ๒๕ ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทำให้ต้นสักต้องสูญเสียเนื้อไม้ที่คสรเพิ่มพูน ๔๖.๙๔ ถึง ๘๗.๑๕ เปอร์เซ็นต์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการสูญเสียใบ (Y1) กับปริมาณการสูญเสียการเจริญเติบโตเพิ่มพูนด้านส่วนสูง (Y1) ด้านรัศมี (Y2) และปริมาตรของเนื้อไม้ (Y3) สามารถเขียนเป็นสมการสหสัมพันธ์เส้นตรงได้เป็น Y1 = 0.599 X + 5.373, Y2 = 0.577 X + 35.366 และ Y3 = 0.505 X + 36.681 สมการดังกล่าวนี้สามารถใช้ในการประมาณค่าของการสูญเสียการเจริญเติบโตได้เพียงการสำรวจความเสียหายของใบสักที่ถูกแมลงทำลาย


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]