รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สถานการณ์การค้าไม้สักไทยกับต่างประเทศ ปี 2490-2506
ผู้แต่ง นายวิรัตน์ สุขยิ่ง
ปีที่เผยแพร่ 2508
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม วิรัตน์ สุขยิ่ง. 2508. สถานการณ์การค้าไม้สักไทยกับต่างประเทศ ปี 2490-2506. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

ความมุ่งหมายและการศึกษาค้นคว้าในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "สถานการณ์ไม้สักๆทยกับต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2490 - 2506" ผู้เรียบเรียงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์นอกจากนี้เพื่อจะให้ทราบว่า

1. ในปัจจุบันสภาพไม้สักเป็นไปอย่างไร

2. ราคาไม้สักในตลาดภายในและภายนอกประเทศเป็นไปอย่างไร

3. ภาวะการค้่ไ้สักไทยในตลาดสำคัญบางแห่งเป็นอย่างไร

4. สถานการณ์ไม้สักไทยในอนาคตจะเป็นไปในรูปใด


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]