รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง Local Merohantable Volume Table ของไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในท้องที่ป่าดงบางอี่ จังหวัดนครพนมและจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้แต่ง นายบัณฑิตย์ ทศศะ
ปีที่เผยแพร่ 2508
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม บัณฑิตย์ ทศศะ. 2508. Local Morohantable Volume Table ของไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata, Roxb.) ในท้องที่ป่าดงบางอี่ จังหวัดนครพนมและจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การคาดคะเนจำนวนปริมาตรเนื้อไม้ของไม้ยืนต้นในป่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับงานด้านการจัดการป่าไม้ เพราะปริมาตรของเนื้อไม้ในป่าที่มีอยู่นั้นจะเป็นสิ่งชี้ถึงนโยบายในด้านการปฏิบัติว่า ควรจะจัดการกับไม้แต่ละชนิดหรือแต่ละขนาดในป่านั้นให้เป็นผลดีได้อย่างไร แต่การที่จะวัดไม้แต่ละต้นเพื่อทราบปริมาตรของเนื้อไม้ในป่าให้ได้อย่างแท้จริงนั้นเป็นงานที่ลำบาก ยากในการปฏิบัติ ไม่ถูกหลักด้านการเศรษฐกิจและการจัดการป่าไม้ ดังนั้นจึงได้คิดค้นหาวิธีลัดโดยอาศัยหลักทางสถิติเป็นแนวทางในการจัดทำตารางปริมาตรเนื้อไม้ของไม้แต่ละชนิดขึ้น ตารางปริมาตรเนื้อไม้ซึ่งใช้เป็นหลักนั้นได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงจำนวนปริมาตรอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของต้นไม้กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ประกอบกับรูปร่างลักษณะของต้นไม้ ตารางปริมาตรที่จัดทำขึ้นนี้ใช้เฉพาะท้องที่ป่าแห่งหนึ่งแห่งใดเรียกว่า "ตารางปริมาตรไม้ประจำถิ่น" (Local Volume Table) ที่ได้จัดทำไม้ตะเคียนทองขึ้นเพราะไม้ชนิเนี้เป็นไม้ชั้นนำและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากของป่าดงบางอี่ ในท้องที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดอุบลราชธานี ไม้ชนิดนี้เป็นไม้ขนาดใหญ่มีเนื้อไม้แข็งแรงทนทาย ใช้ทำเสา สะพาน เครื่องเรือน และการก่อสร้างอื่นๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำตารางปริมาตรประจำถิ่นของไม้ชนิดนี้ ในท้องที่ป่าดงบางอี่ เพื่อประโยชน์ในการจัดการวางโครงการสำหรับป่านี้ในเวลาต่อไป


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]