รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง รอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของสวนสัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แต่ง นางสาวอัญชลี แสงพระพาย
ปีที่เผยแพร่ 2548
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม อัญชลี แสงพระพาย. 2548. รอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของสวนสัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษารอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของสวนสัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตรการเริญเติบโตของไม้สัก การคาดคะเนผลลิตไม้สักต่อไร่ และหารอบหมุนเวียนที่หมาะสมของสวนสักในแต่ละชั้นคุณภาพพื้นที่ (ชั้นคุณภาพพื้นที่ดี ปานกลาง และเลว) ได้ศึกษาในแปลงปลูกสักที่มีระยะปลูก 4x4 เมตร โดยวางแปลงตัวอย่งขนาด 1 ไร่ ในแปลงปลูกสัก 11 ชั้นอายุ ชั้นอายุละ 3 แปลง ที่เป็นตัวแทนของแต่ละชั้นคุณภาพพื้นที่ รวม 33 แปลง วัดขนาดไม้ทุกต้นทุกแปลง ได้แก่เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับตอ เส้นผ่าศูนย์กลางปลายต้นที่ทำเป็นสินค้าได้ ความสูงที่ทำเป็นสินค้าได้ และความสูงทั้งหมด จากนั้นจัดชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอกในแต่ละแปลงตัวอย่าง เลือกไม้ตัวแทนแต่ละชั้น แปลงละอย่างน้อย 15 ต้น เพื่อวัดหาปริมาตร แล้วนำคำปริมาตรมาสร้างสมการความสัมพันธ์กับค่าเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก จากนั้นนำค่าเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอกของไม้ต้นที่เหลือในแปลงเดียวกันไปแทนค่าในสมการเพื่อหาปริมาตร ต่อไปทำการคาดคะเนผลผลิตไม้สักในอนาคต โดยสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรไม้สักต่อไร่กับอายุไม้สักทั้ง 3 ชั้นคุณภาพพื้นที่ และคาดคะเนเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยที่กึ่งกลางต้นเมื่อไม้มีขนาดโตขึ้น โดยสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยที่กึ่งกลางต้นของไม้สักทุกต้น กับอายุไม้สัก จากนั้นทำการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อหารอบหมุนวียนที่เหมาะสมของสวนสัก ซึ่งหมายถึงอายุของสวนสักที่ให้ผลตอบแทนในรูปของมูลค่าปัจุบันสุทธิสูงสุดในแต่ละชั้นคุณภาพพื้นที่ จากผลการศึกษา พบว่าสวนสักในชั้นคุณภาพพื้นที่ดีมีรอบหมุนวียนที่เหมาะสมในปีที่ 44, 44, 36, 10 และปีที่ 10 โดยให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 76,106.60 28,359.44  9,066.79 4,177.59 และ 2,723.77 บาทต่อไร่ ในอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 4, 6, 8, 10 และ 12 ตามลำดับ สวนสักในชั้นคุณภาพพื้นที่ปานกลางมีรอบหมุนวียนที่เหมาะสมในปีที่ 48, 40,13 และปีที่ 13 โดยให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเาท่กับ 31,268.98 8,717.10 1,393.48 และ 0.40 บาทต่อไร่ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ตามลำดับ และสวนสักในชั้นคุณภาพพื้นที่เลวมีรอบหมุนเวียนที่เหมาะสมไนปีที่ 15 โดยให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 5,425.95 2,623.91 และ 612.90 บาทต่อไร่ ในอัตราดอกเบี้ยรอบละ 4, 6 และ 8 ตามลำดับ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]