รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง รายงานโครงการวิจัยเทคนิคการเพิ่มผลผิตสำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก
ผู้แต่ง นายทศพร วัชรางกูร, นางวรพรรณ หิมพานต์, นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์
ปีที่เผยแพร่ 2560
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม นายทศพร วัชรางกูร, นางวรพรรณ หิมพานต์, นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ และ นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์. 2560. โครงการวิจัยเทคนิคการเพิ่มผลผิตสำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก. 128 หน้า.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

โครงการวิจัย เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคในด้านต่างๆ เพื่อการเพิ่มผลผลิตในสวนป่าสัก ได้แก่ การตัดขยายระยะ การสืบต่อพันธุ์แบบลดค่าใช้จ่ายโดยการแตกหน่อ การปรับปรุงดินและการคัดเลือกสักพันธุ์ดีสำหรับการปลูกสักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการปรับปรุงตารางผลผลิตสักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการในพื้นที่สวนป่าเอกชน สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และดำเนินการทดลองในพื้นที่ศูนย์เมล็ดไม้ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

ผลการศึกษาพบว่า การตัดขยายระยะ ช่วยปรับปรุงการเติบโตและผลผลิตของหมู่ไม้ หลังการตัดขยายระยะเช่นเดียวกับขนาดของต้นสักรายต้น และมีแนวโน้มว่าจะให้ผลดีต่อ รูปทรงของสัก ซึ่งจะได้ผลชัดเจนเมื่อตัดขยายระยะเมื่อสักเริ่มมีการแก่งแย่ง การสืบต่อพันธุ์ โดยการแตกหน่อหลังจากการตัดครั้งสุดท้ายทำให้สักมีการเติบโตสูงกว่าการปลูกใหม่ใน ระยะแรก การจัดการให้เหลือเพียง 1 หน่อ เพื่อการเติบโตและรูปทรงที่ดี การแตกหน่อเป็น ทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดการสวนป่าสักแบบลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในระยะแรก สายพันธุ์สักที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ สายพันธุ์ 3bb/38 ซึ่งมีลักษณะการเติบโตและรูปทรงอยู่ในเกณฑ์ดี การปรับปรุงดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ การปลูกสักพบว่าการใส่โดโลไมต์และปุ๋ยเคมีจะทำให้ต้นสักมีการเติบโตดีที่สุดทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและความสูง ส่วนแบบจำลองการคาดคะเนผลผลิตของสักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่โดยใช้แบบจำลอง Gompertz จะให้ค่าที่แม่นยำและเที่ยงตรงสูงกว่าแบบจำลองอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้สร้างตารางผลผลิตสำหรับสักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้ต่อไป

ผลงานวิจัยนี้จะสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมการปลูกสวนป่าสักและการจัดการสวนป่าสัก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าผลที่ตามมาคือเจ้าของสวนป่าสัก สามารถนำเทคนิคไปใช้ในการจัดการสวนป่าสักให้ได้รับผลผลิตคุ้มค่า รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]