รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ตะเคียนทองที่เหลืออยู่หลัวการพัฒนาผืนป่าเป็นเมือง
ผู้แต่ง โกวิท ฉายสุรีย์ศรี, พวงพรรณ หวังโพล้ง และ เชิดศักดิ์ ลิ่วลักษณียนาวิน
ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป.
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม โกวิท ฉายสุรีย์ศรี, พวงพรรณ หวังโพล้ง และ เชิดศักดิ์ ลิ่วลักษณียนาวิน. ม.ป.ป. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ตะเคียนทองที่เหลืออยู่หลังการพัฒนาผืนป่าเป็นเมือง ใน เอกสารทางวิชาการ. ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

ศึกษาถึงความหลากหลาย และโครงสร้างทางพันธุกรรมของไม้ตะเคียนทองโดยการวิเคราะห์ isoenzyme จากกลุ่มประชากรไม้ตะเคียนทอง จำนวน 2 กลุ่ม คือ แหล่งจากวัดต่างๆ ในจังหวัดนครนายก และประชากรในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว พบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของหมู่ไม้ที่คงอยู่ตามวัดต่างๆ โดยรวมมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติแต่ในแง่ของ percentage of loci polymorphic แล้วป่าธรรมชาติมีความหลากหลายมากกว่าหมู่ไม้ที่อยู่ในพื้นที่หมดสภาพป่าแล้ว ในแง่ของ number of alleles per locus และ expected herterozygosity ค่าที่ได้จากป่าธรรมชาติมีต่ำกว่าพื้นที่เสื่อมสภาพป่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากรมีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้หมู่ไม้ตะเคียนทองที่เหลืออยู่ตามวัดต่างๆ เป็นแหล่งอนุรักษ์ พันธุกรรม เพื่อยืนยันถึงความเป็นไปได้ของแนวโน้มในการดำเนินการอนุรักษ์วิธีนี้ การศึกษาถึงผลกระทบทางชีววิทยาด้านอื่นๆ ควรจะได้มีการดำเนินการด้วย


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,080 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]