รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของส่วนประกอบดินและคุณสมบัติบางประการของต้นสักต่อการทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Xyleutes ceramicus Walker)
ผู้แต่ง นายสุรชัย ชลดำรงค์กุล
ปีที่เผยแพร่ 2530
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สุรชัย ชลดำรงค์กุล. 2530. อิทธิพลของส่วนประกอบดินและคุณสมบัติบางประการของต้นสักต่อการทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Xyleutes ceramicus Walker). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การศึกษาอิทธิพลของส่วนประกอบดินและคุณสมบัติบางประการของต้นสักต่อการทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Xyleutes ceramicus Walker) ได้ทำการศึกษา ณ สวนสักสบพลึง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการศึกษาในสวนสักอายุ 20 ปี แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ การศึกษาในภาคสนาม ได้แก่ การเก็บตัวอย่างดินและเปลือไม้สัก จากต้นสักตัวอย่าง 40 ต้น เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2527 และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2528

จากการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ กัน 18 ปัจจัย แบ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับดินที่อาจมีอิทธิพลต่อการเจาะทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก 11 ปัจจัย และปัจจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของต้นสักอีก 7 ปัจจัย พบว่า มีอยู่ 9 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าเจาะทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยเรียงตามระดับความสัมพันธ์์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับจำนวนรูของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก จากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ค่าความเป็นกรด เป็นด่างของดิน (pH) เปอร์เซ็นต์ของสารแทรกในเปลือกไม้สักที่สกัดโดยตัวทำละลายอินทรีย์ แอลกอฮอล์-เบนซิน ขนาดความโตของต้นสัก (G.B.H.) ปริมาณแมงกานีสในดิน ความหนาของเปลือกไม้สัก ความแข็งของต้นสัก เปอร์เซ็นต์ความเป็นดินเหนียวในดิน ปริมาณแคลเซียมในดิน แลปปริมาณโซเดียมในดิน ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น ยกเว้นปริมาณแมงกานีสในดินจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าง และสรุปได้ว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นสักในทางบวกมีโอกาสที่จะพบรูของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักมาก ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของต้นสักเอง เช้น ต้นสักที่มีขนาดใหญ่ เปลือกหนา เปอร์เซ็นต์สารแทรกด้วยแอลกอฮอล์เบนซินสูง และมีความแข็งน้อย จะมีโอกาสพบรูของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักมาก เช่นเดียวกัน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]