รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของสวนป่าพลังงาน สถานีพลังงานชีวมวล ชุมชนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง พัณบงกช ปาณมาลา
ปีที่เผยแพร่ 2558
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พัณบงกช ปาณมาลา. 2558. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของสวนป่าพลังงาน สถานีพลังงานชีวมวล ชุมชนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการสวนป่าพลังงานที่เหมาะสมใช้ได้เพียงพอสำหรับสถานีพลังงานชีวมวลชุมชน เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนทางด้านการเงินของการลงทุน และแนวทางในการบริหารจัดการสวนป่าพลังงานจากพื้นที่จะตั้งสถานีพลังงานชีวมวลชุมชนในนอกระยะรัศมี 30 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 15 อำเภอ 79 ตำบลนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและความเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการลงทุนด้วย NPV, B/C ratio, IRR, และ SVT(SVTb,SVTc)

 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]