รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา ต่อคุณภาพเชิงกลของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ผู้แต่ง ยศนันท์ พรหมโชติกุล, อรุณี วีณิน และกิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชติ
ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป.
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม ยศนันท์ พรหมโชติกุล, อรุณี วีณิน และกิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชติ. ม.ป.ป. เอกสารงานวิจัย ผลกระทบของการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา ต่อคุณภาพเชิงกลของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

การเสื่อมสภาพทางชีววิทยาของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ชั้นอายุ 3, 5, 7 และ 10 ปี จาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศ ต่อเชื้อราทำลายไม้ เพื่อประเมินความทนทาน ตามธรรมชาติ และผลกระทบต่อความแข็งแรงของไม้ ด้วยวิธี Agar Block และ Sandwich Method เป็น ระยะเวลา 4 เดือน พบว่าไม้อายุน้อย (3, 5 และ 7 ปี) จากทั้งสองภาคอ่อนแอต่อเชื้อราทำลายไม้ในระดับ “ผุพัง” มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 2 ปี ไม้ที่มีอายุมาก (10 ปี) มีความทนทานต่อเชื้อรา และมีอายุการใช้ งานประมาณ 10-15 ปี การเสื่อมสภาพทางชีววิทยามีผลกระทบต่อกลสมบัติไม้โดยประเมินจากค่าแรง ต้านทานการหัก (MOR) สรุปได้ว่า เชื้อราทำลายไม้มีผลต่อความแข็งแรงของไม้จากทั้งสองภาคไม่ แตกต่างกัน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]