รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงการเงินของการปลูกป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้แต่ง จุฑามาส รวิบรรเจิดกุล
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม จุฑามาส รวิบรรเจิดกุล. 2535. การวิเคราะห์เชิงการเงินของการปลูกป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 4 ปี ที่ปลูกด้วยระยะต่างๆกัน 8 ระยะที่จังหวัดศรีสะเกษว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และระยะใดที่จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดโดยใช้ดัชนีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ผลการศึกษาพบว่าการปลูกทุกระยะยกเว้นที่ระยะปลูก  4 x 8 เมตร ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและที่ระยะปลูกคือ 1 x 2 เมตร ให้ผลตอบแทนทางการเงินสูงสุด ส่วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 3 กรณีให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ยกเว้นที่ระยะปลูก 2 x 8 เมตรและ 4 x 8 เมตรให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]