รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บนคันนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง จักรพงษ์ เกษเงิน
ปีที่เผยแพร่ 2554
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม จักรพงษ์ เกษเงิน. 2554. การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บนคันนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บนคันนาจำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่แบบแถวเดียวบนคันนาและแบบสองแถวสลับฟันปลา โดยแต่ละรูปแบบมีการปลูกต้นไม้ด้วย ระยะห่างระหว่าง ต้น 1 เมตรและ 1.5 เมตร ข้อมูลที่ต้องการได้มาจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก ผลการศึกษาพบว่า การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาทั้ง 2 รูปแบบ มีความคุ้มค่ากับการลงทุนโดยการปลูกแบบสองแถวสลับฟันปลาที่ระยะห่างระหว่าง 1 เมตร ที่รอบตัดฟัน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 8% จะได้ผลตอบแทนทางการเงินสูงสุด โดยมีค่าอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.70  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 7,724.91 บาทต่อไร่ และอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ  9.42 เปอร์เซ็นต์


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]