รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทางการเงินเปรียบเทียบสวนยางพารากับสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในที่แห้งแล้งในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผู้แต่ง เจียมใจ กิตติปกรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2531
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม เจียมใจ กิตติปกรณ์. 2531. การวิเคราะห์ทางการเงินเปรียบเทียบสวนยางพารากับสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในที่แห้งแล้งในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

ผลการวิเคราะห์ชี้ชัดว่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ให้ผลตอบแทนการลงทุนดีกว่ายางพาราอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนและมูลค่าปัจจุบันสุทธิของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่อัตราส่วนลด 6, 8, 10 และ 14 % สูงกว่ายางพาราทุกระดับ อัตราผลตอบแทนของไม้ยูคาลิปตัสเท่ากับ 60.80% และของยางพาราเท่ากับ 27.56 % การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส เมื่อต้นทุนและผลได้เปลี่ยนแปลงไป ปรากฏว่า ณ ทุกระดับ อัตราส่วนลดที่กำหนด ไม่ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 10% หรือผลได้ลดลง 10% หรือ ทั้งต้นทุนเพิ่มขึ้น 10% และรายได้ลดลง 10% อัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนของยางพาราและไม้ยูคาลิปตัสยังมีค่ามากกว่า 1 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิของไม้ยูคาลิปตัสมีค่ามากกว่ายางพาราในทุกกรณีดังกล่าว


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]