รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทางเศรษฐสังคมของโครงการสวนป่าชุมชน : กรณีอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้แต่ง สมหมาย สรรพคุณ
ปีที่เผยแพร่ 2534
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สมหมาย สรรพคุณ. 2534. การวิเคราะห์ทางเศรษฐสังคมของโครงการสวนป่าชุมชน : กรณีอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

ทำการศึกษามวลชีวภาพของไม้สวนป่าศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสวนป่าชุมชน ศึกษาการยอมรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสวนป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่ามวลชีวภาพของส่วนต่างๆของไม้ยูคาลิปตัสสามารถประมาณได้อย่างถูกต้อง จากสมการความสัมพันธ์ในรูป allometric relation ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนพบว่า ที่ระดับอัตราดอกเบี้ย 9% จะให้ผลของอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนและมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงสุด คือ 1.59 และ 915.66 บาท/ไร่ ตามลำดับ ผลการศึกษาทางด้านสังคมพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการปลูกสวนป่าชุมชนแต่ทำในลักษณะธุรกิจชุมชนมากกว่าอาสาสมัคร โดยเน้นหนักทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควรมีคณะกรรมการบริหารส่วนป่าที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้น ราษฎรในท้องถิ่นรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการปลูกสวนป่าชุมชน


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]