รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลได้ และต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศไทย : กรณีโครงการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้แต่ง นันทพร คอวนิช
ปีที่เผยแพร่ 2527
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นันทพร คอวนิช. 2527. การวิเคราะห์ผลได้ และต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศไทย : กรณีโครงการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ 

1. เพื่อศึกษาและประมาณค่าผลที่ได้รับจากการปลูกสร้างสวนป่าด้วยไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

2. เพื่อศึกษาและประมาณค่าต้นทุนในการปลูกสร้างสวนป่าด้วยไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

3. เพื่อศึกษาหาระยะรอบหมุนเวียนของการตัดไม้ที่เหมาะสม

4. เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการปลูกสร้างสวนป่าด้วยไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]