รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลผลิตและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษา สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ของบริษัท บี จี เอ ลาวปลูกไม้ จำกัด
ผู้แต่ง คำสอน อ้วนทวี
ปีที่เผยแพร่ 2546
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม คำสอน อ้วนทวี. 2546. การวิเคราะห์ผลผลิตและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษา สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ของบริษัท บี จี เอ ลาวปลูกไม้ จำกัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลผลิตและผลตอบแทนทางการเงิน ของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส อายุ 5 ปี ของบริษัท บี จี เอ ลาวปลูกไม้จำกัด พื้นที่ศึกษาสวนป่าบ้านเหล่าหลวง เมืองหินบูน แขวงคำม่วน พื้นที่ 15.7 เฮกแตร์ ระยะปลูก 2.5 x 3 เมตร 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]