รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลผลิต และผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกป่าในทางอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา การปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส และกระถินเทพาที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง เลา มัว
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม เลา มัว. 2549. การวิเคราะห์ผลผลิต และผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกป่าในทางอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา การปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส และกระถินเทพาที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลผลิตและผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และไม้กระถินเทพาอายุ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่าผลผลิตในรูปของน้ำหนักต่อไร่ของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีระยะปลูก 2x3 และ 2x4 เมตรเท่ากับ 12.15 และ 8.46 ตันต่อไร่ตามลำดับ สำหรับไม้กระถินเทพาที่มีระยะปลูก 2x3, 2x4 และ 1x4 เมตร เท่ากับ 13.4, 8.01 และ 13.4 ตันต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนผลตอบแทนทางด้านการเงินในรูปของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของไม้ทั้งสองชนิดมากกว่า 0 และอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนมากกว่า 1 ในทุกระดับของอัตราคิดลดที่กำหนดให้ และให้อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงกว่าอัตราคิดลดสูงสุดที่กำหนด  คือร้อยละ 16


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]