รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส โดยมีและไม่มีพืชกสิกรรมแทรก
ผู้แต่ง วิไลลักษณ์ จีระนันตสิน
ปีที่เผยแพร่ 2530
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม วิไลลักษณ์ จีระนันตสิน. 2530. ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส โดยมีและไม่มีพืชกสิกรรมแทรก. ใน วารสารวนศาสตร์ 6 : 295-308 (2530)
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

ผลการศึกษาจากงานวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่าต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่าตามระบบวนเกษตรต่ำกว่าการปลูกสร้างสวนป่าระบบธรรมดา คือต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัสตามระบบวนเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 2,585.93 บาท ให้อัตราผลตอบแทนภายในเฉลี่ยร้อยละ 43.44 ในขณะที่ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัสอย่างเดียวล้วนๆเฉลี่ยไร่ละ 2,848 .90 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 25 ปัญหาที่สำคัญในการปลูกสร้างสวนป่าตามระบบวนเกษตรคือความไม่เพียงพอของรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรมีเพียงรายได้จากการขายพืชกสิกรรมเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาทำให้การปลูกสร้างสวนป่าตามระบบวนเกษตรไม่วัฒนาถาวรสืบไป เพราะเกษตรกรอาจกลับไปบุกรุกทำลายป่าเหมือนเดิม ดังนั้นควรที่รัฐจะอนุญาตให้สิทธิ์สำหรับการขายไม้ป่าแก่เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้บ้างพอสมควร


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]