รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจและการตลาดของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง สันติ สุขสอาด
ปีที่เผยแพร่ 2539
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม สันติ สุขสอาด. 2539. เศรษฐกิจและการตลาดของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดขอนแก่น. ใน วารสารวนศาสตร์ 15 : 89-97 (2539)
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิต การตลาด และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาพบว่า ผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัสส่วนมากมีอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรมโดยได้รับความรู้ในการปลูกบำรุงรักษาและกิจกรรมการตลาดของไม้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฟินิคซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม้ยูคาลิปตัสนิยมปลูกชนิดเดียวล้วนๆโดยใช้ระยะปลูก 2x2 เมตร และถูกควบกับพืชเกษตรในปีแรกระยะปลูก 3x3 เมตร  เมตรโดยรอบหมุนเวียน 3 ปี การขายไม้ส่วนมากผู้ปลูกจะนำไม้ไปขายยังโรงงานทำเยื่อกระดาษ รองลงมาขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาของไม้ส่วนมากจะถูกกำหนดราคาโดยบริษัท ฟินิกซ์ฯ รองลงมาเป็นราคาต่อรองที่ผู้ผลิตและผู้ซื้อพอใจกันทั้งสองฝ่าย


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]