รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินของปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง นันทาศิริ พิชาสมุทร, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ พสุธา สุนทรห้าว
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม นันทาศิริ พิชาสมุทร, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ พสุธา สุนทรห้าว. 2556. ผลผลิตและการวิเคราะห์ทางด้านการเงินของการลงทุนปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ใน วารสารวนศาสตร์ 33 (1) : 18-27 (2557)
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสในสวนป่าในแต่ละชั้นอายุและคุณภาพถิ่นที่ขึ้นและทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินและกำหนดรอบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าได้จำแนกชั้นคุณภาพชีวิตที่ขึ้นออก 3 ชั้นได้แก่ คุณภาพถิ่นที่ขึ้นที่เหมาะสมมาก (SI 13) เหมาะสม (SI 12) เหมาะสมน้อย (SI 11) โดยไม้ยูคาลิปตัสอายุ 4 ปี ในชั้นคุณภาพถิ่นที่ขึ้นเหมาะสมมาก ให้ผลผลิตในรูปน้ำหนักสดเท่ากับ 50.24 กิโลกรัมต่อต้น ผลตอบแทนทางด้านการเงินพบว่าไม้อายุ 3 ปี ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนทุบคุณภาพสิ่งที่ขึ้น ไม้อายุ 4 ปี ในชั้นคุณภาพถิ่นที่ขึ้นเหมาะสมมากมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด รอบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสคือ ไม้อายุ 4 ปี ในชั้นคุณภาพถิ่นที่ขึ้นเหมาะสมมาก  นอกจากนี้ การปลูกไม้ในชั้นคุณภาพถิ่นที่ขึ้นสมน้อยไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]