รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง อุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงิน ของสวนป่าภาคเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540
ผู้แต่ง พสุธา สุนทรห้าว
ปีที่เผยแพร่ 2542
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม พสุธา สุนทรห้าว. 2542. อุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงิน ของสวนป่าภาคเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาอุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงินของส่วนป่าภาคเอกชนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2540  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายของพื้นที่และผลผลิตของสวนป่าเพื่อประเมินอุปทานในอีก 5 ปีข้างหน้า ตลอดทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินของการปลูกสร้างสวนป่า ซึ่งได้ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามควบคู่กับการสำรวจภาคสนาม สำหรับแบบสอบถามได้ส่งไปยังกำนันทุกตำบลทั่วประเทศจำนวน 7,252 ตำบล เพื่อทราบพื้นที่ปลูก ชั้นอายุ ระยะปลูก และปัญหาอุปสรรคในการสร้างสวนป่า สำหรับการสำรวจภาคสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสในแต่ละชั้นอายุ ระยะปลูก ข้อมูลด้านการขาย และต้นทุนเกี่ยวกับการดำเนินการ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]