รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง นุชจรี ชาติบัญชาชัย
ปีที่เผยแพร่ 2529
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นุชจรี ชาติบัญชาชัย. 2529. ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงต้นทุนการปลูก ผลตอบแทนที่ได้รับ และวิธีการแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการปลูกสร้างสวนป่า เพื่อศึกษาถึงภาวะการตลาด ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส และเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมเอกชนให้ปลูกป่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อปลูกป่าแก่เกษตรกร


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]