รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง ประกอบ กนกหงส์, เพียรศักดิ์ ภักดี และสาธิต อดิตโต
ปีที่เผยแพร่ 2560
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ประกอบ กนกหงส์, เพียรศักดิ์ ภักดี และสาธิต อดิตโต. 2560. การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น. ใน วารสารการจัดการป่าไม้ 11(21) : 54-64
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินโดยนำทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อำเภอมัญจคีรี จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวทางการตัดสินใจของเกษตรกรและประกอบการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่อำเภอปัญจคีรี จังหวัดขอนแก่น


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง