รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดชั้นความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกสร้างสวนยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาระดับอำเภอของภาคตะวันตกประเทศไทย
ผู้แต่ง นภา ตรีรัตน์สกุลชัย
ปีที่เผยแพร่ 2549
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม นภา ตรีรัตน์สกุลชัย. 2549. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดชั้นความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกสร้างสวนยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาระดับอำเภอของภาคตะวันตกประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

จากเทคนิคของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีความสามารถในการจัดเก็บ จัดการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลในลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ จึงสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในระดับต่างๆ ในการปลูกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสได้ ซึ่งทำให้การจัดจำแนกพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]