รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง รายงานการสำรวจการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย
ผู้แต่ง ชวลิต อุรพีพัฒนพงศ์, นายไพโรจน์ นิวาสวัต และนายธวัชชัย สินนะ
ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป.
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม ชวลิต อุรพีพัฒนพงศ์, นายไพโรจน์ นิวาสวัต, นายธวัชชัย สินนะ. ม.ป.ป. รายงานการสำรวจการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย ใน รายงานการสำรวจ. ฝ่ายเศรษฐกิจป่าไม้ กองแผนงาน, กรมป่าไม้
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
สรุปย่อบทความ

การที่จะพัฒนาการปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ยูคาลิปตัสให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์มาใช้ ดังนั้นจึงเห็นว่าแหล่งและเนื้อที่ปลูกไม้ดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีความสำคัญและควรทราบ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปลูกต่างๆ ทั้งที่เป็นส่วนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยการสำรวจ สอบถาม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั่วประเทศ 


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]