รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของแบคทีเรียจากดินปลวกและจากเมล็ดพืชป่าต่อการเจริญเติบโตของกระถินเทพา (Acacia mangium) และสัก (Tcetona grandis)
ผู้แต่ง นางสาวสมใจ พิริยะประสาธน์
ปีที่เผยแพร่ 2547
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม สมใจ พิริยะประสาธน์. 2547. ผลของแบคทีเรียจากดินปลวกและจากเมล็ดพืชป่าต่อการเจริญเติบโตของกระถินเทพา (Acacia mangium) และสัก (Tcetona grandis). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินเทพา สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียจากดินปลวกจากจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 362 ไอโซเลท (22 กลุ่มตามลักษณะสรีรวิทยา) ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของกระถินเทพา (Acacia mangium) และสัก (Toctona grandis) (PGPR) ตลอดจนยันยั้งโรคเน่าคอดิน เนื่องจากเชื้อ Pythium sp. (BCA) เปรียบเทียบกับแบคทีเรียจากเมล็ดพืชทั้งสองชนิด จำนวน 162 ไอโซเลท (18 กลุ่ม) รวม 524 ไอโซเลท (34 กลุ่ม) พบว่าเชื้อไอโซเลท SPt245 จากดินปลวก มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งในกระถินเทพาและสักภายใต้สภาพโรงเรือนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้คลุกเมล็ดร่วมกับราดดินด้วย suspension แบคทีเรีย โดยสามารถส่งเสริมความยาวราก ความสูงของต้น และน้ำหนักสดของกระถินเทพาเพิ่มขึ้น 78.2, 70.2 และ 38.1 % ตามลำดับ และการทดลองในสักพบว่า เชื้อไอโซเลทเดียวกันนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถส่งเสริมความยาวราก ความสูงของต้น น้ำหนักสด และใบสักมีสีเขียวเข้ม (วัดด้วยเครื่อง Chlorophyll Meter รุ่น SPAD 502R) เพิ่มขึ้น เท่ากับ 14.8, 16.2, 60.5 และ 12.7% ตามลำดับ ในขณะที่ไอโซเลทจากเมล็ดสัก SPd155 และเมล็ดกระถินเทพา SPd20 ให้ผลส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสองชนิดรองลงมา

การทดสอบประสิทธิภาพกรควบคุมโรคเน่าคอดินของกระถินเทพาและสักที่เกิดจากเชื้อ Pythium spp. สายพันธุ์ SPf9 และ SPf37 ตามลำดับ ภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่าเชื้อไอโซเลท SPt360 จากดินปลวก มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าคอดินของกระถินเทพา ทั้งวิธีราดดินและวิธีคลุกเมล็ดร่วมกับราดดิน สามารถลดการเกิดโรคได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีต้นรอดตายสูงสุดตรวจสอบที่พืชอายุ 30 วัน เท่ากับ 86 % ในขณะที่การใช้สาร terraclor และ positive contro (Pyhium sp.) มีต้นรอดตายที่ 80 และ 6.7 % ตามลำดับ สำหรับการควบคุมโรคเน่าคอดินในกล้าสักด้วยวิธีราดดิน พบว่าเชื้อไอโซเลทจากดินปลวกเดียวกันนี้คือ SPt360 และ SPd155 จากเมล็ดสัก มีประสิทธิภาพในการควบคุโรคได้ดีทัดเทียมกัน สามารถลดการเกิดโรคบนสักได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีต้นรอดตายหลังจากใส่เชื้อโรคและแบคทีเรียไปแล้ว 30 วัน เท่ากับ 80 % ส่วนการใช้สาร terraclor และ positive contol มีต้นรอดตาย เท่ากับ 90 และ 30 % ตามลำดับ

การทดลองครั้งนี้พบว่แบคทีเรียจากดินปลวก 2 ไอโซเลทมีคุณสมบัติที่ดีในการส่งเสริมการเจริญเติบโต(PGPR isolate SPt245) และควบคุมโรคเน่าคอดิน (BCA isolate SPt360) ของพืชป่าไม้ทั้ง 2 ชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพกว้างขวางและไม่แตกต่างกันในเรื่องชนิดของพืช เมื่อนำเชื้อทั้งสองไอโซเลทนี้และไอโซเลท SPd155 และ SPd20 จากเมล็ดสักและกระถินเทพา ตามลำดับ ไปทดสอบลักษณะสำคัญเพิ่มเติม พบว่าเชื้อทั้ง 4 ไอโซเลทไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยการตอบสนองอย่างเฉียบพลันบนใบยาสูบ และไม่ก่อให้เกิดโรคบนกระถินเทพาและสัก และเมื่อนำไปจำแนกชนิดเชื้อด้วยเทคนิค 3 วิธีการ คือ การศึกษาทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและชีวเคมี วิธี MicraStation System (Biolg, CA) และ การศึกษาลำดับเบสของ 16S rDNA ด้วยเทคนิค PCR พบว่า เชื้อแบคที่เรียไอโซเลท SPt245, SPt360, SPd155 และ SPd20 มีลักษณะตรงกับเชื้อ Bacillus cereus, Serratia macescens, Pseudomonas aeruginosa และ B. licheniformis ตามลำดับ เชื้อแบคทีเรีย PGPR และ BCA ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตและควบคุมโรคในพืชทดสอบที่อาจมีความสำคัญต่อการจัดการสภาพแวดล้อมและลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชป่าไม้ได้อย่างมีศักยภาพ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]