รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติและความคงขนาดของไม้สักตัดขยายระยะ
ผู้แต่ง กัลจาริณี ชำนาญกิจ, นิคม แหลมสัก และ วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ปีที่เผยแพร่ 2562
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม กัลจาริณี ชำนาญกิจ, นิคม แหลมสัก และ วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์. 2562. การศึกษาคุณสมบัติและความคงขนาดของไม้สักตัดขยายระยะ. วารสารวนศาสตร์ 38 (2) : 166-181.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาหาคุณสมบัติเชิงกล และความคงทนขนาดของไม้สักตัดขยายระยะอายุ 15 และ 25 ปี จากสวนป่าของอค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ทำการศึกษาค่าความถ่วงจำเพาะ ความหนาแน่น แรงดัดสถิตย์ แรงอัดขนานเสี้ยน แรงอัดตั้งฉากเสี้ยน แรงเฉียนขนานเสี้ยน ความแข็ง รวมทั้งการหดและการขยายตัว ด้านรัศมี ด้านสัมผัส และตามปริมาตร โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) ได้ทำการทดสอบเนื้อไม้ที่ระดับความสูงแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ โคน ลำต้น และ ส่วนบน และวางแผนการทดลองแบบสุ่มซ้อน (nested designs) แล้วนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบความแข็งแรงของเนื้อไม้จากตำแหน่งต่าง ๆ


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 29,928 ครั้ง