รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การตลาดและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้สักในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แต่ง อภิชาติ กาพย์มณี
ปีที่เผยแพร่ 2557
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม อภิชาติ กาพย์มณี. 2557. การตลาดและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้สักในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิต การตลาด และวิเคราะห์ทางด้านการเงินของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้สักที่สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทำการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่อัตราคิดลด 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 % และอัตราผลตอบแทนภายในโดยมีอายุโครงการ 33 ปี ตลอดจนทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและความแปรเปลี่ยนของโครงการ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]