���������������������������������������������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย วารสาร 2561
2 ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย : องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น หนังสือ 2557
3 ตะเคียนทอง หนังสือ 2556
4 ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส หนังสือ 2556
5 การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในแปลงทดลองลูกไม้ รุ่นที่ 2 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2555
6 เทพทาโร หนังสือ 2552
7 การพัฒนาของดอกไม้ตะเคียนทอง วารสาร 2540
8 การศึกษากายวิภาคของกระถินเทพาและกระถินณรงค์ วิทยานิพนธ์ 2533
9 Full-Length Transcriptome Sequencing and Different Chemotype Expression Profile Analysis of Genes Related to Monoterpenoid Biosynthesis in Cinnamomum porrectum. วารสาร 2019
10 Ultrastructure of Fibre and Parenchyma Cell Walls During Early Stages of Culm Development in Dendrocalamus asper วารสาร 2005
11 Developmental Changes in Cell Wall Structure of Phloem Fibres of the Bamboo Dendrocalamus asper วารสาร 2004
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]