������������������������������������������������/������������������������������������������������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 ผลของความเข้มแสงต่อการเติบโตและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ของกล้าไม้ป่ายืนต้น วารสาร 2560
2 การศึกษาชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว รายงาน 2560
3 การศึกษาชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว หนังสือ 2560
4 โครงการสร้างป่ากระถินเทพาเพื่อปรับปรุงดินทรายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระรัตนนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รายงาน 2559
5 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหมู่ไม้ผสม ภายหลังการปลูก 10 ปี ณ พื้นที่เขากะโลง จังหวัดตราด หนังสือ 2559
6 การเติบโตและลักษณะสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่หินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี รายงานการประชุม 2559
7 การทดแทนสังคมพืชภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ป่าด้วยกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala(Lam.) de Wit) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 1 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วิทยานิพนธ์ 2559
8 ไผ่พืชมหัศจรรย์จริงหรือ วารสาร 2556
9 การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล วารสาร 2556
10 การฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่- สันกำแพง เชียงใหม่ รายงานการประชุม 2556
11 การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล วารสาร 2556
12 การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล วารสาร 2556
13 การเข้ายึดครองของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมตามธรรมชาติภายหลังการฟื้นฟู บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2555
14 การเข้ายึดครองของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมตามธรรมชาติ ภายหลังการฟื้นฟูบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2555
15 การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล รายงานการประชุม 2554
16 การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล รายงานการประชุม 2554
17 การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้นที่ปลูกบนคันนา จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ 2552
18 การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา ท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสาร 2552
19 ผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบางประการของดิน บริเวณสถานนีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วารสาร 2552
20 ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสาร 2552
21 สมบัติดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เขาหินปูนโดยใช้ไม้กระถินยักษ์ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี วิทยานิพนธ์ 2550
22 ผลการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง และเอนไซม์เฟอริกรีดักเทสในใบของยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2549
23 โครงการคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริมโดยระบบรากพืชแบบผสมผสานสำหรับงานป้องกันลาดดิน (กรณีศึกษารากกระถินเทพา) รายงาน 2548
24 รายงานโครงการวิจัย ความสามารถในการให้ผลผลิตและฟื้นฟูสภาพของดินในสวนป่าไม้สัก จังหวัดลำปาง รายงาน 2544
25 โครงสร้างป่าและสมบัติดินภายหลังการปลูกป่ากระถินยักษ์อายุ 12 ปี ที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รายงาน 2544
26 บทบาทของกระถินยักษ์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ รายงาน 2544
27 การปลูกเสริมป่าด้วยกล้าสักในป่าเบญจพรรณท้องที่ป่าแม่ป้าย - แม่สอย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รายงาน 2540
28 ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์ บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ รายงาน 2538
29 การสะสมและการสลายตัวของเศษซากพืชของสวนป่าไม้กระถินยักษ์ รายงาน 2531
30 ชนิดและผลของเชื้อราเวสสิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ต่อการเจริญของกล้ากระถินยักษ์ รายงานการประชุม 2530
31 ผลกระทบทางนิเวศวิทยาบางประการของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่เกษตรกรรม วารสาร 2530
32 ผลของไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส ต่อการงอกของเมล็ดพืชเศรษฐกิจสามชนิด วารสาร 2530
33 ปริมาณธาตุอาหารในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และพืชเกษตรที่ปลูกในระบบวนเกษตร วิทยานิพนธ์ 2528
34 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของพันธุ์ไม้ห้าชนิด และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินภายหลังการปลูก 30 เดือน รายงาน 2527
35 ลักษณะโครงสร้างและการเจริญเติบโตของป่าสักที่ผ่านการทำไม้มาแล้ว วิทยานิพนธ์ 2514
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]