���������������������������������������������������/������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������/������������������������������������������������������������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ตะเคียนทองที่เหลืออยู่หลัวการพัฒนาผืนป่าเป็นเมือง อื่นๆ ม.ป.ป.
2 การคัดเลือกสายต้นไผ่ซางหม่นที่มีศักยภาพในการผลิตชีวมวล วารสาร 2563
3 การแปรผันระหว่างสายต้นของการเจริญเติบโตและลักษณะเชิงหน้าที่บางประการของใบกระถินลูกผสม ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วารสาร 2561
4 การพัฒนาสายพันธุ์ไม้สักเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ รายงานการประชุม 2560
5 การถ่ายยีน Bt เข้าสู่เนื้อเยื่อสัก (Tectona grandis Linn.) วิทยานิพนธ์ 2560
6 การทดสอบถิ่นกำเนิดของไม้กระถินเทพาอายุ 1 ปี ที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วารสาร 2560
7 การแปรผันทางลักษณะสันฐานวิทยาและการเติบโตของยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา จำนวน 45 สายพันธุ์ ณ สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ 2559
8 โรคของกล้าไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) และชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล วารสาร 2559
9 การทดสอบสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ รายงาน 2557
10 การปรับปรุงไม้เศรษฐกิจโตเร็ว เพื่อเกษตรกรและชุมชน หนังสือ 2556
11 การจำแนกชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมในกล้ายูคาลิปตัสและการควบคุมโดยชีววิธี วิทยานิพนธ์ 2556
12 การปรับปรุงพันธุ์ไม้อะเคเซีย หนังสือ 2556
13 ผลของอุณหภมิต่ำต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ไผ่ตงพันธุ์กิมซุง วิทยานิพนธ์ 2555
14 ผลของสาร IBA ต่อการออกรากของกิ่งแขนงไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) โดยวิธีการตอน วารสาร 2555
15 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า รายงาน 2554
16 การวิเคราะห์ลักษณะและการติดตามแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ที่คัดแยกจากกระถินณรงค์ โดยทางเทคนิคทางโมเลกุล วิทยานิพนธ์ 2553
17 การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ วิทยานิพนธ์ 2553
18 การถ่ายยีน antisense LIM เข้าสู่ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2553
19 การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอด้วยวิธี Sequence-tagged site เพื่อตรวจสอบสายต้นยูคาลิปตัสที่ต้านทานและอ่อนแอต่อเชื้อรา Cryptosporiopsis eucalypti วิทยานิพนธ์ 2549
20 การประเมินลักษณะทางจีโนไทป์ของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสภายใต้สภาวะเครียดจากโซเดียมคลอไรด์ วิทยานิพนธ์ 2549
21 การพิสูจน์ลูกผสมระหว่างยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ วารสาร 2548
22 การวิเคราะห์ลูกผสมยูคาลิปตัสโดยใช้ลักษณะภายนอกและการเจริญเติบโต วารสาร 2548
23 การคัดเลือกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ทนดินเนื้อปูนโดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยานิพนธ์ 2548
24 การคัดเลือกสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสทนเค็ม โดยวิธีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร วิทยานิพนธ์ 2548
25 การตรวจสอบยูคาลิปตัสด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอและการถ่ายยีน HAL2 เข้าสู่ยูคาลิปตสลูกผสม Eucalyptus camaldulensis x E. tereticornis วิทยานิพนธ์ 2547
26 รายงานการวิจัยการหาแผนที่ทางพันธุกรรมของไผ่ตง รายงาน 2545
27 การตรวจสอบพันธุกรรมของยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ วารสาร 2545
28 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา จำนวน 9 แม่ไม้ วารสาร 2543
29 ลักษณะสายพันธุ์รุ่นที่สองของการปรับปรุงพันธุ์ไม้กระถินณรงค์ วารสาร 2543
30 การปรับปรุงผลผลิตเนื้อไม้ยูคาลิปตัสโดยการสร้างลูกผสม รายงาน 2543
31 อิทธิพลของสีเปลือกหุ้มเมล็ดและอุณหภูมิต่อการงอกของเมล็ดไมเพะยูง รายงาน 2542
32 การทดสอบสายพันธุ์ข้างแม่ของไม้สัก อื่นๆ 2540
33 การคงสภาพลูกผสมของกล้าไม้ลูกผสมระหว่างกระถินณรงค์กับกระถินเทพา รายงาน 2540
34 ผลเบื้องต้นของการทดสอบสายพันธุ์ไม้กระถินณรงค์ วารสาร 2538
35 ความผันแปรทางพันธุกรรมของไม้สักด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตเมล็ด และปริมาณธาตุอาหารในใบ วิทยานิพนธ์ 2535
36 การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ไม้สัก อื่นๆ 2535
37 แนวทางการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย อื่นๆ 2535
38 ความก้าวหน้าสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย อื่นๆ 2535
39 การทดสอบถิ่นกำเนิดไม้สัก (ตอนที่ 1) การเจริญเติบโตและรูปทรง อื่นๆ 2535
40 การใช้เมล็ดไม้สักในการปลูกสร้างสวนป่า อื่นๆ 2535
41 ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับการเก็บเกี่ยวเหง้าสัก อื่นๆ 2535
42 การทดสอบถิ่นกำเนิดไม้สัก (ตอนที่ 2) ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อไม้ อื่นๆ 2535
43 วิธีการเก็บรักษาเมล็ดสักในระยะยาว อื่นๆ 2535
44 การทดสอบชนิดและแหล่งเมล็ดของไม้สกุลอเคเซีย วารสาร 2533
45 การเปรียบความทนเค็มของไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส กับไม้โตเร็วบางชนิด วารสาร 2530
46 การเลี้ยงเนื้อเยื่อของกระถินเทพา รายงานการประชุม 2529
47 ความแปรผันทางพันธุ์ในลักษณะบางประการของไม้สัก วิทยานิพนธ์ 2528
48 การคัดเลือกสายพันธุ์ไรโซเบียมของไม้กระถินยักษ์ วิทยานิพนธ์ 2528
49 การตอบสนองของกล้ากระถินยักษ์ที่คลุกเชื้อด้วยไรโซเบียมบางชนิด รายงาน 2525
50 การทดลองถิ่นกำเนิดไม้สัก ในท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ 2520
51 ผลของรังสีแกมม่าต่อการงอกของเมล็ดสัก วิทยานิพนธ์ 2506
52 Provenance variation and within-provenance genetic parameters in Eucalyptus urophylla across 125 test sites in Brazil, Colombia, Mexico, South Africa and Venezuela วารสาร 2015
53 Chloroplast DNA phylogeography reveals the island colonisation route of Eucalyptus urophylla (Myrtaceae) วารสาร 2014
54 Genetic variation of teak (Tectona grandis Linn. f.) in Myanmar revealed by microsatellites วารสาร 2014
55 Age trends of microfibril angle inheritance and their genetic and environmental correlations with growth, density and chemical properties in Eucalyptus urophylla ST Blake wood วารสาร 2012
56 Leaf gas exchange and chlorophyll a fluorescence of Eucalyptus urophylla in response to Puccinia psidii infection วารสาร 2011
57 Variations of DNA methylation in Eucalyptus urophylla × Eucalyptus grandis shoot tips and apical meristems of different physiological ages วารสาร 2011
58 Genetic variation of wood chemical traits and association with underlying genes in Eucalyptus urophylla วารสาร 2010
59 Detection of indigenous endophytic bacteria in Eucalyptus urophylla in vitro conditions วารสาร 2010
60 Cellulose content as a selection trait in breeding for kraft pulp yield in Eucalyptus urophylla วารสาร 2009
61 Genetic variation in wood basic density and pilodyn penetration and their relationships with growth, stem straightness, and branch size FOR Eucalyptus urophylla in Northern Vietnam วารสาร 2008
62 Reduction of Lignin Content by Suppression of Expression of the LIM Domain Transcription Factor in Eucalyptus camaldulensis วารสาร 2006
63 Inoculation of Eucalyptus urophylla with spores of Scleroderma in a nursery in south China: Comparison of field soil and potting mix วารสาร 2006
64 Comparison Between Open Pollinated Progenies and Hybrids Performance in Eucalyptus grandis and Eucalyptus urophylla วารสาร 2006
65 Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp วารสาร 2005
66 An efficient procedure to stably introduce genes into an economically important pulp tree (Eucalyptus grandis× Eucalyptus urophylla) วารสาร 2003
67 Moderate-density molecular maps of Eucalyptus urophylla S. T. Blake and E. tereticornis Smith genomes based on RAPD markers วารสาร 2003
68 Genetic Variability in a Breeding Population of Eucalyptus urophylla S.T. Blake วารสาร 2002
69 Regeneration and transformation of Eucalyptus camaldulensis วารสาร 1997
70  Isozyme variation and mating system in Eucalyptus urophylla วารสาร 1994
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]