���������������������������������������/���������������������������������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 การขยายพันธุ์ไม้ตะเคียนทองโดยการปักชำอย่างง่ายๆ รายงาน ม.ป.ป.
2 ผลของการตัดยอดและการโน้มลำต้นต่อการเกิดหน่อของไม้ตะเคียนทอง รายงาน ม.ป.ป.
3 อิทธิพลของแสงและไนโตรเจน ต่อการผลิตหน่อไม้ตะเคียนทอง รายงาน ม.ป.ป.
4 การขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นนวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro) โดยผ่านการชักนำให้เกิดคัลลัส วิทยานิพนธ์ 2562
5 องค์ประกอบชนิดพันธุ์และการกระจายของไม้ต้นในสังคมพืชป่ายางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) และสังคมพืชป่าตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา วารสาร 2561
6 การประเมินผลครั้งที่ 1 แปลงทดสอบแม่ไม้สักจากกล้าปักชำชุดที่ 1 ที่อายุ 5 ปี อื่นๆ 2560
7 ผลของแอมโมเนียมไนเตรท ความเข้มข้นของวุ้น และความชื้นสัมพัทธ์เพื่อลดอาการฉ่ำน้ำในการเพาะเลี้ยงยอดยูคาลิปตัสลูกผสม (Eucalyptus camaldulensis Dehnh. x Eucalyptus pellita F. Muell. ) วิทยานิพนธ์ 2559
8 การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์จากพะยูง วิทยานิพนธ์ 2559
9 การสะสมเมล็ด และอัตราการงอกของเมล็ดกระถินเทพา ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รายงานการประชุม 2558
10 ความหลากหลายของสายพันธุ์ต้นพะยูงในเขตภาคตะวันและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอบริเวณ trnL-trnL และ trnL-trnF วิทยานิพนธ์ 2557
11 การผลิตหน่อไผ่เลี้ยงนอกฤดูกาล วารสาร 2556
12 การประเมินความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอของคลอโรพลาสต์จีโนม วิทยานิพนธ์ 2556
13 ตะเคียนทอง หนังสือ 2556
14 ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส หนังสือ 2556
15 ผลของสาร IBA ต่อการออกรากของกิ่งแขนงไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) โดยวิธีการตอน วารสาร 2555
16 การขยายพันธุ์ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแม่ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรัง เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ รายงาน 2555
17 แปลงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รายงาน 2554
18 การทดสอบไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่นที่สอง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2552
19 เทพทาโร หนังสือ 2552
20 การผลิตกล้ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยระบบ Temporary Immersion แบบขวดคู่ วิทยานิพนธ์ 2550
21 การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะในช่องจับอะไกลโคนของเอนไซม์เขต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง วิทยานิพนธ์ 2550
22 ผลของการตัดก้านชูเกสรเพศเมียที่ระยะต่างๆ ก่อนดอกบานต่อการผสมเกสรของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2549
23 อิทธิพลของขนาดภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส หลังย้ายปลูกลงพื้นที่เป็นเวลา 1 ปี วิทยานิพนธ์ 2549
24 การขยายพันธุ์ไผ่รวก [Thyrsostachys siamensis] โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยานิพนธ์ 2549
25 การผลิตและการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะของรีคอมบิแนนต์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง วิทยานิพนธ์ 2549
26 เมล็ด และการเจริญเติบโตของกล้าไม้สักจากป่าธรรมชาติและสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ วารสาร 2547
27 รายงานการวิจัยการหาแผนที่ทางพันธุกรรมของไผ่ตง รายงาน 2545
28 อิทธิพลของวัสดุปลูก เกรดปุ๋ยเคมี และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อผลผลิตยอด และคุณภาพยอดของต้นตอจากกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2545
29 การขยายพันธุ์ยูคาลิปตัสชนิดคามาลดูเลนซิส ซิตริโอโดร่า โคลอีเซียน่า เทอเรทติคอนิส และยูโรฟิลล่า โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยานิพนธ์ 2545
30 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สัก (Tectona grandis L.f.) จากแม่ไม้พันธุกรรมดี วิทยานิพนธ์ 2544
31 การทดสอบคุณภาพเมล็ดของไม้พะยูง รายงานการประชุม 2544
32 พันธุกรรมของไม้พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre รายงาน 2544
33 การนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และไรโซเบียมมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพาะชำกล้าไม้กระถินเทพา วิทยานิพนธ์ 2544
34 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยูคาลิปตัสซิลเวอร์ดอลล่าร์ในสภาพปลอดเชื้อ วิทยานิพนธ์ 2543
35 การขยายพันธุ์ไม้สักโดยไม่อาศัยเพศ รายงาน 2543
36 การพัฒนาการของดอกและผลของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วารสาร 2542
37 จำนวนเมล็ดในผลและขนาดของผลต่ออัตราการงอกของไม้สัก รายงาน 2542
38 อิทธิพลของปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และโคลน ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยานิพนธ์ 2541
39 การเพิ่มปริมาณกล้าสักจากเมล็ดพันธุกรรมดีโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยานิพนธ์ 2540
40 การขยายพันธุ์ไผ่เลี้ยงโดยการเลี้ยงตาอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ หนังสือ 2540
41 การคงสภาพลูกผสมของกล้าไม้ลูกผสมระหว่างกระถินณรงค์กับกระถินเทพา รายงาน 2540
42 ผลของการตัดแต่งหน่อต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหน่อ ในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ตัดให้แตกหน่อแบบแถวเว้นแถว วิทยานิพนธ์ 2539
43 วิเคราะห์สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย เลือก 2538
44 ความสามารถในการแตกหน่อของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในรอบตัดพันที่สอง วิทยานิพนธ์ 2537
45 การขยายพันธุ์ไม้ตะเคียนทองอายุ 4 ปี โดยไม่อาศัยเพศ วารสาร 2537
46 อิทธิพลของภาชนะเพาะชำ วัสดุเพาะชำ และปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยานิพนธ์ 2536
47 การขยายพันธุ์กระถินเทพาและการเกิดปมโดยไรโซเบียมในสภาพปลอดเชื้อ วิทยานิพนธ์ 2536
48 การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ไม้สัก อื่นๆ 2535
49 การขยายพันธุ์ไม้สักโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อื่นๆ 2535
50 การงอกของเมล็ดพยุงในวัสดุเพาะชำที่แตกต่างกัน วารสาร 2534
51 ความสามารถในการแตกหน่อของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส จากตอที่มีความสูงแตกต่างกัน ที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยานิพนธ์ 2532
52 ผลของปูนขาวและปุ๋ยฟอสเฟตที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในดินชุดน้ำพอง วิทยานิพนธ์ 2531
53 เทคนิคการเพาะเตรียมกล้าสัก รายงาน 2526
54 การสืบต่อพันธุ์ของไม้กระถินยักษ์ วิทยานิพนธ์ 2526
55 การใช้แอมโมเนียมซัลเฟทป้องกันไฟให้แก่กล้าไม่กระถินณรงค์ วิทยานิพนธ์ 2525
56 การตอบสนองของกล้ากระถินยักษ์ที่คลุกเชื้อด้วยไรโซเบียมบางชนิด รายงาน 2525
57 ผลของการใช้ NAA ช่วยในการออกรากของกิ่งตัดชำยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) วิทยานิพนธ์ 2524
58 การแตกหน่อของไม้กระถินยักษ์ รายงาน 2524
59 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสักที่แช่กรดกำมะถัน ๕ เปอร์เซ็นต์ในเวลาต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2507
60 Full-Length Transcriptome Sequencing and Different Chemotype Expression Profile Analysis of Genes Related to Monoterpenoid Biosynthesis in Cinnamomum porrectum. วารสาร 2019
61 Modelling the invasion of a Central American Mimosoid tree species (Leucaena leucocephala) in a tropical coastal region of Taiwan วารสาร 2013
62 Genetic Diversity of Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. in Southern Thailand Detected by Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Analysis วารสาร 2012
63 Leaf gas exchange and chlorophyll a fluorescence of Eucalyptus urophylla in response to Puccinia psidii infection วารสาร 2011
64 Efficient regeneration of Eucalyptus urophylla from seedling-derived hypocotyls วารสาร 2010
65 PROPAGATION OF EUCALYPTUS UROPHYLLA X EUCALYPTUS GRANDIS CLONES BY ROOTED CUTTINGS: INFLUENCE OF GENOTYPE AND CUTTING TYPE ON ROOTING ABILITY วารสาร 2010
66 In vitro susceptibility of Helicobacter pylori to extracts of Eucalyptus camaldulensis and Eucalyptus torelliana วารสาร 2009
67 Biological performance of Eucalyptus camaldulensis leaf oils from Thailand against the subterranean termite Coptotermes formosanus Shiraki วารสาร 2009
68 In vitro rooting of genetically related Eucalyptus urophylla 3 Eucalyptus grandis clones in relation to the time spent in culture วารสาร 2009
69 Evaluation of Provenances of Eucalyptus camaldulensis and Clones of E. camaldulensis and E. tereticornis at Contrasting Sites in Southern India วารสาร 2008
70 Microsatellite diversity and genetic structure of the commercially important tropical tree species Eucalyptus urophylla, endemic to seven islands in eastern Indonesia วารสาร 2008
71 Advances in mass clonal propagation of Eucalyptus urophylla x E. grandis in Congo วารสาร 2008
72 Tissue Culture Propagation and Dispatch of Quality Teak Clones วารสาร 2007
73 RADIAL VARIATIONS OF ANATOMICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFIC GRAVITY IN EUCALYPTUS CAMALDULENSIS CLONES วารสาร 2005
74 The effect of salt stress and abscisic acid on proline production, chlorophyll content and growth of in vitro propagated shoots of Eucalyptus camaldulensis วารสาร 2005
75 A simple method for large-scale propagation of Dendrocalamus asper วารสาร 2004
76 An efficient procedure to stably introduce genes into an economically important pulp tree (Eucalyptus grandis× Eucalyptus urophylla) วารสาร 2003
77 Vegetative Propagation of Mature Teak Trees (Tectona grandis L.) วารสาร 2001
78 Mass Propagation of Eucalyptus camaldulensis in a Scaled-up Vessel Under In Vitro Photoautotrophic Condition วารสาร 2000
79 Stable carbon isotope discrimination: an indicator of cumulative salinity and boron stress in Eucalyptus camaldulensis วารสาร 2000
80 Micropropagation of the giant bamboo (Dendrocalamus giganteus Munro) from nodal explants of field grown culms วารสาร 1997
81 Morphology and Anatomy of Leaves of Eucalyptus camaldulensis Clones: Variation Between Geographically Separated Locations วารสาร 1995
82 Infectivity of pine and eucalypt isolates of Pisolithus tinctorius on roots of Eucalyptus urophylla in vitro วารสาร 1990
83 ROOTING OF CUTTINGS OF AOER RUBRUM L. AND EUOALYPTUS OAMALDULENSIS DEHN. วารสาร 1963
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]