���������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 รายงานการสำรวจการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย รายงาน ม.ป.ป.
2 การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน วิทยานิพนธ์ 2561
3 การเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดไม้ต่างถิ่น และไม้พื้นเมือง 8 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นของความเค็มที่ต่างกัน วารสาร 2561
4 ผลของความเข้มแสงต่อการเติบโตและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ของกล้าไม้ป่ายืนต้น วารสาร 2560
5 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน วิทยานิพนธ์ 2560
6 รายงานโครงการวิจัยเทคนิคการเพิ่มผลผิตสำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก รายงาน 2560
7 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกสักสายต้นต่างๆในประเทศไทย วารสาร 2560
8 ลขอผงระยะปลูกต่อการเติบโตและสุขภาพของพะยูงอายุ 2-4 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วิทยานิพนธ์ 2560
9 เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ปริมาณไม้และบทบาทการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก รายงาน 2560
10 เชื้อรา Phaeophleospora spp. สาเหตุโรคใบไหม้ของยูคาลิปตัส และเทคนิคการคัดพันธุ์ต้านทาน วิทยานิพนธ์ 2559
11 โรคของกล้าไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) และชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล วารสาร 2559
12 การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Ralstoniasolanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวยูคาลิปตัสและการจัดการโรค วิทยานิพนธ์ 2558
13 ผลของดินเนื้อปูนต่อการแสดงออกของยีนต้านออกซิเดชันในยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2558
14 ผลของดินขาวเคโอลินต่อการเข้าทำลายแตนฝอยปม การสังเคราะห์แสง และการเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส สายต้น K58 วิทยานิพนธ์ 2558
15 แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานี หนังสือ 2558
16 แนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัส ณ อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี รายงานการประชุม 2558
17 ผลของการปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ยต่อสมบัติดินและการเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆในดินทราย จังหวัดระยอง วิทยานิพนธ์ 2557
18 สมบัติดิน ผลผลิต และปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิทยานิพนธ์ 2557
19 การทดสอบสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ รายงาน 2557
20 ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย : องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น หนังสือ 2557
21 การทดลองพันธุ์ไม้โตเร็วที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด วิทยานิพนธ์ 2557
22 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้กระถินเทพาที่ขึ้นเอง ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา วารสาร 2556
23 สัก หนังสือ 2556
24 องค์ความรู้ไม้สักไทย หนังสือ 2556
25 กายวิภาคของใบยูคาลิปตัสที่ต้านทานแตนสร้างปม วิทยานิพนธ์ 2556
26 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2556
27 การจำแนกชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมในกล้ายูคาลิปตัสและการควบคุมโดยชีววิธี วิทยานิพนธ์ 2556
28 กระถินเทพา อื่นๆ 2556
29 ตะเคียนทอง หนังสือ 2556
30 อิทธิพลของช่วงเวลาการตัดฟันต่ออัตราการแตกหน่อและคุณภาพของหน่อกระถินยักษ์ (Leaceana leucocephala) ที่ปลูกเป็นสวนป่าพลังงาน วารสาร 2556
31 ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส หนังสือ 2556
32 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงวัตถุภาพ เพื่อจำแนกความแตกต่างกันของสวนป่ายูคาลิปตัส ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ 2555
33 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สัก ในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ รายงาน 2555
34 คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ สำหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ หนังสือ 2554
35 คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ สำหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ หนังสือ 2554
36 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุดและใบไหม้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2554
37 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยานิพนธ์ 2554
38 คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ สำหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ หนังสือ 2554
39 ผลกระทบจากการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัสต่อระบบการปลูกพืชและวิถีชีวิตของเกษตรกร บ้านดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รายงาน 2554
40 คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ สำหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ หนังสือ 2554
41 สัก หนังสือ 2553
42 การปลูกและจัดการสักเชิงเศรษฐกิจ สำหรับเกษตรกรและภาคเอกชน หนังสือ 2553
43 ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินณรงค์ ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน รายงานการประชุม 2553
44 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตของไม้สักในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาการวิเคราะห์วงปีไม้ วิทยานิพนธ์ 2553
45 อิทธิพลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลของกระถินเพื่อพลังงานทดแทน วิทยานิพนธ์ 2553
46 การกระจายรากไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสาร 2552
47 การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา ตามแนวรั้ว และบริเวณหน้าบ้าน-หลังบ้าน วารสาร 2552
48 การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาปรับแต่งในระหว่างฤดูแล้งอย่างประณีต วารสาร 2552
49 ผลของระยะห่างระหว่างต้นต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา วารสาร 2552
50 ความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ของพรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง วารสาร 2552
51 ผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบางประการของดิน บริเวณสถานนีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วารสาร 2552
52 ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสาร 2552
53 ลักษณะ Signature ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ 2552
54 ศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่ สำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วารสาร 2552
55 การประยุกต์เทคนิคกำหนดการเชิงเส้นในการวางแผนจัดการสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ 2551
56 สมบัติบางประการของดิน และการกระจายของราก ในสวนป่าอเคเซีย เอาลาโคคาร์ปา (Acacia aulacocarpa) และยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา (Eucalyptus urophylla) อายุ 16 ปี ณ สถานีทดลองพรรณไม้ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยานิพนธ์ 2551
57 คู่มือการปลูกไม้ยูคาลิปตัสสำหรับเกษตรกร หนังสือ 2550
58 นวัตกรรมยูคาลิปตัสไร้รากแก้วความสำเร็จของเทคโนโลยีวนวัฒนที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม อื่นๆ 2550
59 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าสัก ในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วิทยานิพนธ์ 2549
60 โรคของไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย อื่นๆ 2549
61 การประเมินศักยภาพของพื้นที่ที่มีการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพาในท้องที่จังหวัดตราด, ประเทศไทย วิทยานิพนธ์ 2549
62 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดชั้นความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกสร้างสวนยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาระดับอำเภอของภาคตะวันตกประเทศไทย วิทยานิพนธ์ 2549
63 กิจกรรมของแคมเบียมและการเกิดเนื้อไม้ของต้นยูคาลิปตัส คามาลดูแลนซิสที่ปลูกบนพื้นที่แตกต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2549
64 หนังสือคู่มือการเกษตร การปลูก และดูแลรักษาสวนป่ายูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจทำเงิน หนังสือ 2549
65 รอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของสวนสัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ 2548
66 สมบัติของแหล่งเชื้อเพลิง พฤติกรรมไฟและผลของไฟต่อการเติบโตในสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2548
67 การคัดเลือกสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสทนเค็ม โดยวิธีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร วิทยานิพนธ์ 2548
68 ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส อายุ 1 ปีในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2547
69 ผลของแบคทีเรียจากดินปลวกและจากเมล็ดพืชป่าต่อการเจริญเติบโตของกระถินเทพา (Acacia mangium) และสัก (Tcetona grandis) วิทยานิพนธ์ 2547
70 ทัศนคติที่มีต่อการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัสของประชาชน ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ 2545
71 แรงจูงใจของเกษตรกรในการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ดินเค็ม : กรณีศึกษา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2543
72 ผลของการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและธาตุอาหารในใบของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสและไม้พฤกษ์ในพื้นที่ดินเค็ม หนังสือ 2542
73 ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโต ปริมาณน้ำในใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์ ของต้นยูคาลิปตัสในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รายงานการประชุม 2542
74 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกกระถินเทพา ในพื้นที่จังหวัดนครพนม วิทยานิพนธ์ 2541
75 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ สวนป่าผสมไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กับไม้ประดู่ป่า วิทยานิพนธ์ 2540
76 ผลของความหนาแน่นของหมู่ไม้ต่อรูปทรง อัตราการเจริญเติบโต และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 12 ปี วิทยานิพนธ์ 2540
77 การหมุนเวียนของธาตุอาหารในสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกด้วยระดับความหนาแน่นต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2539
78 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกด้วยระยะปลูกต่างกันที่สวนป่าสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ วิทยานิพนธ์ 2539
79 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้โตเร็ว 2 ชนิด ในแปลงเกษตรป่าไม้ วารสาร 2539
80 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้โตเร็ว 2 ชนิด ในแปลงเกษตรป่าไม้ วารสาร 2539
81 ผลของระยะปลูกและการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้กระถินเทพาที่ปลูกบนดิน เหมืองดีบุกเก่า อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วิทยานิพนธ์ 2538
82 ผลของระยะปลูกและการลิดกิ่งต่ออัตราการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วารสาร 2538
83 ผลของระยะปลูกและความหนักเบาของการลิดกิ่ง ต่อการเติบโต และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วารสาร 2538
84 สักทอง 2 หนังสือ 2537
85 หนังสือคู่มือการเกษตรการปลูก และดูแลรักษาสวนป่า ไม้สักทองไม้เศรษฐกิจของชาติ หนังสือ 2537
86 สำรวจไม้ยูคาลิปตัสภาคตะวันออก รายงาน 2537
87 การปลูกไผ่ตงและไผ่น้อยโดยระบบวนเกษตร วารสาร 2536
88 สักทองวันนี้ ก็คือสักสยามในอดีต วารสาร 2536
89 การลงทุน ปลูกไม้สักเพื่อการค้า หนังสือ 2536
90 ปลูกสักทองเชิงธุรกิจ หนังสือ 2536
91 เอกสารส่งเสริมการปลูกไม้ป่า หนังสือ 2536
92 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และผลผลิตของพืชแทรก วิทยานิพนธ์ 2536
93 เอกสารส่งเสริมการปลูกไม้ป่า หนังสือ 2536
94 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุเพาะชำต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้กระถินเทพา วิทยานิพนธ์ 2535
95 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของไม้สักในประเทศไทย อื่นๆ 2535
96 งานวิจัยด้านการปลูกสร้างสวนสัก อื่นๆ 2535
97 อิทธิพลของการปลูกสักผสมยูคาลิปตัสต่อการระบาดของมอดป่าเจาะต้นสัก อื่นๆ 2535
98 ผลผลิตจากการแปรรูปไม้สักขนาดเล็กที่ได้จากการตัดสางขยายระยะ อื่นๆ 2535
99 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกสักเชิงเศรษฐกิจโดยเกษตรกร อื่นๆ 2535
100 การบริหารและจัดการสวนป่าไม้สักในเชิงอุตสาหกรรม อื่นๆ 2535
101 ความผันแปรของธาตุอาหารบางชนิด ตามความลึกของดินในสวนสักอายุ ๐, ๒, ๔, ๖ และ ๘ ปี ที่สวนสักแม่หวด จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ 2535
102 การเมืองว่าด้วยนโยบายป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2534
103 ผลของการเตรียมพื้นที่ปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของ ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่ปลูกบนที่ดินเหมืองแร่เก่า วิทยานิพนธ์ 2532
104 การกำหนดความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าไม้สนสามใบและสักบริเวณชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ 2532
105 ความหนาแน่นและลักษณะโครงสร้างของผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 2 ปี วิทยานิพนธ์ 2531
106 ผลของการลิดกิ่งไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่มีต่อผลผลิตของข้าว ที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร วิทยานิพนธ์ 2531
107 อิทธิพลของปุ๋ย การถางวัชพืช และระยะปลูกต่อผลผลิต เมล็ดไม้กระถินยักษ์ วารสาร 2531
108 การปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส โดยเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสาร 2530
109 ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยานิพนธ์ 2530
110 อิทธิพลของส่วนประกอบดินและคุณสมบัติบางประการของต้นสักต่อการทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Xyleutes ceramicus Walker) วิทยานิพนธ์ 2530
111 ผลของความหนาแน่นของการปลูกป่าต่อผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาคูเลนซิส ที่ปลูกเพื่อการประยุกต์ระบบวนเกษตร วารสาร 2530
112 ผลของระยะปลูกและการปลูกข้าวแทรกต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2530
113 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้สัก วิทยานิพนธ์ 2529
114 เอกสารส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนเรื่องการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย หนังสือ 2529
115 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้กระถินณรงค์ วิทยานิพนธ์ 2528
116 การวิเคราะห์ระดับอายุรอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส โดย ระบบเกษตรเพื่อผลิตไม้พืน ณ ท้องที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ 2528
117 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2528
118 กระถินเทพาไม้โตเร็วที่น่าสนใจ หนังสือ 2528
119 การคัดเลือกสายพันธุ์ไรโซเบียมของไม้กระถินยักษ์ วิทยานิพนธ์ 2528
120 กระถินยักษ์ รายงาน 2527
121 กระถินยักษ์ช่วยปรับปรุงดินและปลูกป่าทดแทน รายงาน 2526
122 สมการสำหรับประเมินปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์ รายงาน 2526
123 ผลของการสูญเสียใบที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นสัก วิทยานิพนธ์ 2525
124 อิทธิพลของการใส่ปุ๋ย, การให้แสง, และการให้น้ำในระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อกล้ากระถินยักษ์ รายงาน 2524
125 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สัก ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของสวนป่าไม้สักอายุต่างๆ ที่งาว ลำปาง รายงาน 2523
126 กระถินยักษ์ หนังสือ 2523
127 กระถินยักษ์พืชเศรษฐกิจ อื่นๆ 2522
128 ไม้กระถินยักษ์กับการปลูกสร้างสวนป่า อื่นๆ 2522
129 ผลของการใส่ปุ๋ยต่อปริมาณธาตุอาหารในใบสัก วิทยานิพนธ์ 2519
130 การกระจายและการเจริญเติบโตของไม้สัก วิทยานิพนธ์ 2518
131 บทบาทของไม้สักในการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยานิพนธ์ 2514
132 การวิเคราะห์ลำต้นของไม้สักในสวนสักท่าชัย วิทยานิพนธ์ 2511
133 Site Quality ของไม้ในสวนสักกลางดง วิทยานิพนธ์ 2511
134 วิวัฒนาการทำไม้สักในประเทศไทย หนังสือ 2507
135 การประเมินผลของ Mechanical Thinning กับ Low Thinning ในสวนสัก วิทยานิพนธ์ 2507
136 Genetic diversity and the origin of commercial plantation of Indonesian teak on Java Island วารสาร 2020
137 Dendroclimatological approach in plantation management of teak (Tectona grandis) วารสาร 2019
138 Growth and yield models for teak planted as living fences in coastal Ecuador วารสาร 2018
139 From shifting cultivation to teak plantation: effect on overland flow and sediment yield in a montane tropical catchment วารสาร 2017
140 Response of a Clonal teak plantation to thinning and pruning in Java, Indonesia วารสาร 2017
141 What factors are most influential in governing stemflow production from plantation-grown teak trees? วารสาร 2017
142 Genetic composition of exotic and native teak (Tectonagrandis) in Myanmar as revealed by cpSNP and nrSSR markers วารสาร 2016
143 Soil fertility characterisation of teak (Tectona grandis Lf) plantations in Central America วารสาร 2015
144 INTRODUCED EUCALYPTUS UROPHYLLA PLANTATIONS CHANGE THE COMPOSITION OF THE SOIL MICROBIAL COMMUNITY IN SUBTROPICAL CHINA วารสาร 2013
145 Good practices for smallholder teak plantations: keys to success รายงาน 2013
146 The Influences of an Invasive Plant Species (Leucaena leucocephala) on Tree Regeneration in Khao Phuluang Forest, Northeastern Thailand วารสาร 2012
147  Carbon cycling in teak plantations in comparison with seasonally dry tropical forests in Thailand วารสาร 2012
148 Profitability of combined farm management with teak plantations in Northeast Thailand วารสาร 2012
149 Size distribution and morphological damage to 17-year-old Hopea odorata Roxb. planted in fast-growing tree stands in northeast Thailand วารสาร 2010
150 Allelopathic effects of leaf litters of Eucalyptus camaldulensis on some forest and agricultural crops วารสาร 2008
151 Composition and diversity of woody regeneration in a 37-year-old teak (Tectona grandis L.) plantation in Northern Thailand วารสาร 2007
152 Efficient method of micropropagation and in vitro rooting of teak (Tectona grandis L.) focusing on large-scale industrial plantations วารสาร 2007
153 Towards improving profitability of teak in integrated smallholder farming systems in northern Laos วารสาร 2007
154 Sustainable teak plantations in the tropics: the question of nutrient management วารสาร 2005
155 The impact of forest fires on the long-term sustainability of taungya teak reforestation in Bago Yoma, Myanmar วารสาร 2004
156 On the chemical characterisation of plantation teakwood from Panama วารสาร 2003
157 Coppicing ability of teak (Tectona grandis) after thinning รายงานการประชุม 2001
158 Effect of spacing and age on nitrogen and phosphorus distribution in biomass of Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus pellita and Eucalyptus urophylla plantations in southeastern Brazil วารสาร 2000
159  Teak: a global overview วารสาร 2000
160 Seedling establishment under native tamaulipan thornscrub and Leucaena leucocephala plantation วารสาร 1998
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]