���������������������������������������������/������������������������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร วารสาร 2563
2 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน วิทยานิพนธ์ 2560
3 รายงานโครงการวิจัยเทคนิคการเพิ่มผลผิตสำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก รายงาน 2560
4 เชื้อรา Phaeophleospora spp. สาเหตุโรคใบไหม้ของยูคาลิปตัส และเทคนิคการคัดพันธุ์ต้านทาน วิทยานิพนธ์ 2559
5 การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Ralstoniasolanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวยูคาลิปตัสและการจัดการโรค วิทยานิพนธ์ 2558
6 ผลของดินเนื้อปูนต่อการแสดงออกของยีนต้านออกซิเดชันในยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2558
7 ผลของดินขาวเคโอลินต่อการเข้าทำลายแตนฝอยปม การสังเคราะห์แสง และการเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส สายต้น K58 วิทยานิพนธ์ 2558
8 ผลของการปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ยต่อสมบัติดินและการเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆในดินทราย จังหวัดระยอง วิทยานิพนธ์ 2557
9 สมบัติดิน ผลผลิต และปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิทยานิพนธ์ 2557
10 การทดลองพันธุ์ไม้โตเร็วที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด วิทยานิพนธ์ 2557
11 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้กระถินเทพาที่ขึ้นเอง ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา วารสาร 2556
12 กายวิภาคของใบยูคาลิปตัสที่ต้านทานแตนสร้างปม วิทยานิพนธ์ 2556
13 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2556
14 การจำแนกชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมในกล้ายูคาลิปตัสและการควบคุมโดยชีววิธี วิทยานิพนธ์ 2556
15 ตะเคียนทอง หนังสือ 2556
16 การฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่- สันกำแพง เชียงใหม่ รายงานการประชุม 2556
17 ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส หนังสือ 2556
18 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงวัตถุภาพ เพื่อจำแนกความแตกต่างกันของสวนป่ายูคาลิปตัส ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ 2555
19 รายงานการปฏิบัติงานติดตามผลการบำรุงรักษาต้นพะยูง ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ณ พื้นที่แปลงปลูกป่า FPT49 ตำบลนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555 รายงาน 2555
20 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุดและใบไหม้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2554
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยานิพนธ์ 2554
22 ผลกระทบจากการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัสต่อระบบการปลูกพืชและวิถีชีวิตของเกษตรกร บ้านดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รายงาน 2554
23 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตของไม้สักในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาการวิเคราะห์วงปีไม้ วิทยานิพนธ์ 2553
24 อิทธิพลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลของกระถินเพื่อพลังงานทดแทน วิทยานิพนธ์ 2553
25 การกระจายรากไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสาร 2552
26 การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา ตามแนวรั้ว และบริเวณหน้าบ้าน-หลังบ้าน วารสาร 2552
27 การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาปรับแต่งในระหว่างฤดูแล้งอย่างประณีต วารสาร 2552
28 ผลของระยะห่างระหว่างต้นต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา วารสาร 2552
29 การประยุกต์เทคนิคกำหนดการเชิงเส้นในการวางแผนจัดการสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ 2551
30 สมบัติบางประการของดิน และการกระจายของราก ในสวนป่าอเคเซีย เอาลาโคคาร์ปา (Acacia aulacocarpa) และยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา (Eucalyptus urophylla) อายุ 16 ปี ณ สถานีทดลองพรรณไม้ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยานิพนธ์ 2551
31 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าสัก ในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วิทยานิพนธ์ 2549
32 โรคของไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย อื่นๆ 2549
33 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดชั้นความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกสร้างสวนยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาระดับอำเภอของภาคตะวันตกประเทศไทย วิทยานิพนธ์ 2549
34 หนังสือคู่มือการเกษตร การปลูก และดูแลรักษาสวนป่ายูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจทำเงิน หนังสือ 2549
35 รอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของสวนสัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ 2548
36 สมบัติของแหล่งเชื้อเพลิง พฤติกรรมไฟและผลของไฟต่อการเติบโตในสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2548
37 ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส อายุ 1 ปีในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2547
38 ผลของแบคทีเรียจากดินปลวกและจากเมล็ดพืชป่าต่อการเจริญเติบโตของกระถินเทพา (Acacia mangium) และสัก (Tcetona grandis) วิทยานิพนธ์ 2547
39 ไม้ตะเคียนทอง : การเจริญเติบโตในแปลงปลูกป่าภาคอีสานของประเทศไทย รายงานการประชุม 2544
40 ผลของการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและธาตุอาหารในใบของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสและไม้พฤกษ์ในพื้นที่ดินเค็ม หนังสือ 2542
41 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ สวนป่าผสมไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กับไม้ประดู่ป่า วิทยานิพนธ์ 2540
42 ผลของความหนาแน่นของหมู่ไม้ต่อรูปทรง อัตราการเจริญเติบโต และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 12 ปี วิทยานิพนธ์ 2540
43 การหมุนเวียนของธาตุอาหารในสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกด้วยระดับความหนาแน่นต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2539
44 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกด้วยระยะปลูกต่างกันที่สวนป่าสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ วิทยานิพนธ์ 2539
45 ผลของระยะปลูกและการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้กระถินเทพาที่ปลูกบนดิน เหมืองดีบุกเก่า อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วิทยานิพนธ์ 2538
46 ผลของระยะปลูกและการลิดกิ่งต่ออัตราการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วารสาร 2538
47 ผลของระยะปลูกและความหนักเบาของการลิดกิ่ง ต่อการเติบโต และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วารสาร 2538
48 หนังสือคู่มือการเกษตรการปลูก และดูแลรักษาสวนป่า ไม้สักทองไม้เศรษฐกิจของชาติ หนังสือ 2537
49 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และผลผลิตของพืชแทรก วิทยานิพนธ์ 2536
50 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุเพาะชำต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้กระถินเทพา วิทยานิพนธ์ 2535
51 การพัฒนาการวิจัย แมลงศัตรูต้นสักในประเทศไทย อื่นๆ 2535
52 ผลของการเตรียมพื้นที่ปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของ ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่ปลูกบนที่ดินเหมืองแร่เก่า วิทยานิพนธ์ 2532
53 ความหนาแน่นและลักษณะโครงสร้างของผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 2 ปี วิทยานิพนธ์ 2531
54 ผลของการลิดกิ่งไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่มีต่อผลผลิตของข้าว ที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร วิทยานิพนธ์ 2531
55 อิทธิพลของปุ๋ย การถางวัชพืช และระยะปลูกต่อผลผลิต เมล็ดไม้กระถินยักษ์ วารสาร 2531
56 การปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส โดยเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสาร 2530
57 ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยานิพนธ์ 2530
58 อิทธิพลของส่วนประกอบดินและคุณสมบัติบางประการของต้นสักต่อการทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Xyleutes ceramicus Walker) วิทยานิพนธ์ 2530
59 ผลของความหนาแน่นของการปลูกป่าต่อผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาคูเลนซิส ที่ปลูกเพื่อการประยุกต์ระบบวนเกษตร วารสาร 2530
60 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้สัก วิทยานิพนธ์ 2529
61 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้กระถินณรงค์ วิทยานิพนธ์ 2528
62 การวิเคราะห์ระดับอายุรอบหมุนเวียนที่เหมาะสมของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส โดย ระบบเกษตรเพื่อผลิตไม้พืน ณ ท้องที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ 2528
63 ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2528
64 สมการสำหรับประเมินปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์ รายงาน 2526
65 ผลของการสูญเสียใบที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นสัก วิทยานิพนธ์ 2525
66 อิทธิพลของการใส่ปุ๋ย, การให้แสง, และการให้น้ำในระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อกล้ากระถินยักษ์ รายงาน 2524
67 Local Merohantable Volume Table ของไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในท้องที่ป่าดงบางอี่ จังหวัดนครพนมและจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ 2508
68 Expert system for identification of economically important insect pests in commercial teak plantations วารสาร 2016
69 Soil fertility characterisation of teak (Tectona grandis Lf) plantations in Central America วารสาร 2015
70 Modeling Potential Range Expansion of the Invasive Shrub Leucaena leucocephala in the Hengchun Peninsula, Taiwan วารสาร 2013
71 Smallholder Teak and Agrarian Change in Northern Laos วารสาร 2012
72 Landscape ecological evaluation on the artificial forest of Leucaena leucocephala วารสาร 2008
73 Suppression of bacterial wilt in Eucalyptus urophylla by fluorescent Pseudomonas spp. in China วารสาร 2005
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]