���������������������������/������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 การเจริญเติบโตของไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด ใต้ร่มเงาระดับต่างๆ รายงาน ม.ป.ป.
2 การศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ตะเคียนทอง อายุ 9 ปี ในพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT 3 จังหวัดอุบลราชธานี รายงาน ม.ป.ป.
3 การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร วารสาร 2563
4 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของกระถินเทพาที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน วารสาร 2562
5 ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น วารสาร 2561
6 องค์ประกอบชนิดพันธุ์และการกระจายของไม้ต้นในสังคมพืชป่ายางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) และสังคมพืชป่าตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา วารสาร 2561
7 การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน วิทยานิพนธ์ 2561
8 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สักในไทยที่แปรผันตามขนาดจำกัดที่ส่วนปลายลำต้น วารสาร 2561
9 การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วารสาร 2561
10 การเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดไม้ต่างถิ่น และไม้พื้นเมอง 8 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นของความเค็มที่ต่างกัน วารสาร 2561
11 มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้ป่า 4 ชนิด ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วารสาร 2561
12 องค์ประกอบชนิดพันธุ์และการกระจายของไม้ต้นในสังคมพืชป่ายางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) และสังคมพืชป่าตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา วารสาร 2561
13 การเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดไม้ต่างถิ่น และไม้พื้นเมือง 8 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นของความเค็มที่ต่างกัน วารสาร 2561
14 ผลของความเข้มแสงต่อการเติบโตและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ของกล้าไม้ป่ายืนต้น วารสาร 2560
15 การประมาณแก่นและการกักเก็บคาร์บอนของไม้พะยูง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา วารสาร 2560
16 ลขอผงระยะปลูกต่อการเติบโตและสุขภาพของพะยูงอายุ 2-4 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วิทยานิพนธ์ 2560
17 เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ปริมาณไม้และบทบาทการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก รายงาน 2560
18 อิทธิพลของพันธุ์ สายพันธุ์กระถินยักษ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแทนนิน สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง วารสาร 2560
19 มวลชีวภาพเหนือดิน และปริมาณธาตุอาหารในไม้อะเคเซียลูกผสมสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม จังหวัดกาญจนบุรี วารสาร 2559
20 ผลของปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นที่เกิดจากเมล็ด วารสาร 2559
21 การประเมินปริมาตรไม้สักด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บริเวณสวนป่าแม่สรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วิทยานิพนธ์ 2559
22 การเติบโตและมวลชีวภาพเหนือดินของไม้ 8 ชนิดในแปลงทดสอบชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หนังสือ 2559
23 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหมู่ไม้ผสม ภายหลังการปลูก 10 ปี ณ พื้นที่เขากะโลง จังหวัดตราด หนังสือ 2559
24 การรอดตายและการเติบโตของไม้ที่ปลูกผสม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว หนังสือ 2559
25 การเติบโต มวลชีวภาพ และปริมาณสารอาหารของอะเคเซียลูกผสม ในจังหวัดสระแก้ว วารสาร 2559
26 การพัฒนาสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าสัก รายงาน 2559
27 เทคนิคบางประการในการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพของการประมาณผลผลิตของสวนป่า : กรณีศึกษา สวนป่ายูคาลิปตัส พื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วิทยานิพนธ์ 2559
28 การเติบโตและลักษณะสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่หินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี รายงานการประชุม 2559
29 การพัฒนาสมการมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าสักและยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ 2558
30 การศึกษาการเจริญเติบโตและความต้องการน้ำของต้นไผ่ 10 พันธุ์ วารสาร 2558
31 อิทธิพลของแก๊สและฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าต่อการเติบโตของไม้สัก บริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ 2558
32 การสะสมเมล็ด และอัตราการงอกของเมล็ดกระถินเทพา ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รายงานการประชุม 2558
33 การศึกษาการเติบโตและผลผลิตของไม้สักโดยใช้เทคนิคทางรุกขกาลวิทยา ในสวนป่าห้วยทาก อำเภองาว จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ 2557
34 ผลผลิตของสวนป่าไม้สักในโครงการส่งเสริมปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ ท้องที่จังหวัดยโสธร วิทยานิพนธ์ 2557
35 การพัฒนาเทคนิควนวัฒนวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนป่าไม้พะยูง รายงาน 2557
36 ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย : องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น หนังสือ 2557
37 ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วารสาร 2557
38 การเติบโตและผลผลิตของไม้สักจากวิธีการเจริญทดแทนแบบผสมผสานในสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่ วิทยานิพนธ์ 2556
39 การเติบโตและผลผลิตไม้สักจากวิธีการเจริญทดแทนที่ต่างกัน ในสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่ วารสาร 2556
40 ผลของปุ๋ยชีวภาพราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของไผ่และปริมารอินทรีย์คาร์บอนในดิน วารสาร 2556
41 พลังงานทดแทน: แอลกอฮอล์จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร (ฝักจามจุรี) รายงาน 2556
42 ตะเคียนทอง หนังสือ 2556
43 ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส หนังสือ 2556
44 ผลของอุณหภมิต่ำต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ไผ่ตงพันธุ์กิมซุง วิทยานิพนธ์ 2555
45 มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของไม้สัก ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ 2555
46 การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในแปลงทดสอบลูกไม้ รุ่นที่ 2 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2555
47 การจัดการหน่อกระถินยักษ์ (Leaceana leucocephala) ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล วารสาร 2555
48 การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในแปลงทดลองลูกไม้ รุ่นที่ 2 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2555
49 การเติบโตของไม้สักในสวนป่าที่ไม่ผ่านการตัดขยายระยะ วารสาร 2554
50 ตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงาน 2554
51 การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล รายงานการประชุม 2554
52 การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล รายงานการประชุม 2554
53 ลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการและการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้น วิทยานิพนธ์ 2554
54 ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินณรงค์ ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน รายงานการประชุม 2553
55 การประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สัก กรณีศึกษาสวนป่าเกริงกระเวีย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ 2553
56 การคาดคะเนการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รายงาน 2553
57 การประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่ายูคาลิปตัส จากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล: กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2553
58 การคาดคะเนการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ รายงาน 2553
59 การเปรียบเทียบผลผลิต ความหนาแน่นเนื้อไม้ และค่าพลังงานความร้อนของสายพันธุ์กระถินเพื่อเป็นพลังงานชีวภาพ วิทยานิพนธ์ 2553
60 การประมาณปริมาตรและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในสวนป่าลาดกระทิง ด้วยเทคนิคสำรวจจากระยะไกล วิทยานิพนธ์ 2553
61 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังและสวนป่ายูคาลิปตัส บริเวณสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ 2553
62 การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสาร 2552
63 การเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสต่างสายต้นที่ปลูกบนคันนา วารสาร 2552
64 การเจริญเติบโตของกล้าไม้สักนอกถิ่นกำเนิด อื่นๆ 2552
65 การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของกระถิน 5 พันธุ์/สายพันธุ์ ในระยะปีแรกของการปลูกเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน วิทยานิพนธ์ 2552
66 ลักษณะการแลกเปลี่ยนก๊าซของใบยูคาลิปตัส 4 สายต้นที่ปลูกบนคันนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา วารสาร 2552
67 การวางแผนการผลิตไม้โดยใช้เทคนิคกำหนดการเชิงเส้น : กรณีศึกษาสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ 2551
68 ตัวแบบการเติบโตและผลผลิตของไม้สักในสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ 2550
69 การเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินในสวนป่ายูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2550
70 ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ในราก และคาร์บอนในดินของสวนป่าไม้สัก วารสาร 2550
71 การพัฒนาเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2550
72 เมแทบอลิซึมของโพรลีนภายใต้สภาวะความเค็มและการฟื้นจากความเครียดในยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2550
73 การเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า ไม้ยูคาลิปตัส คามาดูเลนซิส ในพื้นที่แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ 2549
74 การเติบโต ผลผลิต การใช้น้ำ และคุณสมบัติดินของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2548
75 การตั้งตัวของกล้าไม้ถาวรในสวนป่ายูคาลิปตัสและพื้นที่เปิดโล่ง วารสาร 2548
76 การปรับสมการเพื่อประมาณมวลชีวภาพเหนือดินของสวนป่าไม้กระถินเทพาในท้องที่ต่างๆ รายงานการประชุม 2548
77 ชั้นคุณภาพและปริมาตรที่ทำเป็นสินค้าได้ของไม้สัก : กรณีศึกษาสวนป่าทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ 2547
78 การเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ของโครงการปลูกไม้ลาว-เอดีบี วิทยานิพนธ์ 2547
79 การเติบโตและลักษณะที่แสดงออกของไม้ยูคาลิปตัสสายต้นต่าง ๆ ที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำเลว จังหวัดราชบุรี วิทยานิพนธ์ 2547
80 การศึกษาปัจจัยทางดินบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2547
81 ผลผลิตของสวนป่าไม้สักในโครงการส่งเสริมการเกษตรปลูกป่าท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วิทยานิพนธ์ 2546
82 การเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้กระถินเทพาในท้องที่ต่างๆ อื่นๆ 2546
83 อิทธิพลของวิธีการเก็บเมล็ดและการผึ่งต่อการงอกของเมล็ดไม้ตะเคียนทอง หนังสือ 2546
84 การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพเหนือดินของไม้กระถินเทพา รายงาน 2545
85 การคาดคะเนผลผลิตสวนป่าไม้สัก ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ 2544
86 การทดลองปลูกเปรียบเทียบระหว่างพรรณไม้ในวงศ์ไม้ยาง 8 ชนิด ที่สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รายงาน 2544
87 การนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และไรโซเบียมมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพาะชำกล้าไม้กระถินเทพา วิทยานิพนธ์ 2544
88 ไม้ตะเคียนทอง : การเจริญเติบโตในแปลงปลูกป่าภาคอีสานของประเทศไทย รายงานการประชุม 2544
89 บทบาทของการปลูกสร้างสวนป่าต่อการเก็บกักคาร์บอน ที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า จังหวัดนครราชสีมา วารสาร 2543
90 ลักษณะสายพันธุ์รุ่นที่สองของการปรับปรุงพันธุ์ไม้กระถินณรงค์ วารสาร 2543
91 ขนาดของถุงเพาะชำต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ตะเคียนทอง รายงาน 2543
92 ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโต ปริมาณน้ำในใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์ ของต้นยูคาลิปตัสในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รายงานการประชุม 2542
93 การวิเคราะห์การเติบโตของสายต้นยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส อายุ 5 ปี วิทยานิพนธ์ 2542
94 การพัฒนาของดอกไม้ตะเคียนทอง วารสาร 2540
95 การเจริญเติบโตของไม้สักในระยะปลูกต่างกัน รายงาน 2540
96 การเติบโตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของสวนป่าไม้กระถินเทพาอายุ 8 ปี ในระยะปลูกต่างๆกัน วิทยานิพนธ์ 2540
97 การศึกษาความเจริญเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติของประเทศไทย อื่นๆ 2540
98 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เป็นองค์ประกอบของแนวกันลม วิทยานิพนธ์ 2540
99 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้โตเร็ว 2 ชนิด ในแปลงเกษตรป่าไม้ วารสาร 2539
100 การเจริญเติบโตของไม้ตะเคียนทองภายใต้เรือนยอดของไม้เบิกนำที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน รายงานการประชุม 2539
101 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้โตเร็ว 2 ชนิด ในแปลงเกษตรป่าไม้ วารสาร 2539
102 การเจริญเติบโตและเศรษฐกิจของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 13 ปี ในท้องที่ต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2538
103 การศึกษาผลกระทบต่อการเจิญเติบโตของกิ่งไม้ก้ามปูที่ปลูกข้าวโพดร่วมด้วย อื่นๆ 2538
104 การเจริญและผลผลิตจากกระถินณรงค์และกระถินยักษ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วารสาร 2537
105 การเจริญและผลผลิตจากกระถินณรงค์และกระถินยักษ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วารสาร 2537
106 การเจริญเติบโตและผลผลิตสำหรับการใช้สอยของไม้ยูคาลิปตัวคามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในระบบวนเกษตรที่ดินเสื่อมโทรม วารสาร 2536
107 ผลผลิตจากการตัดแตกหน่อของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส เพื่อสนองความต้องการของไม้ฟืนในอุตสาหกรรมเครื่องดินเผาราชบุรี วิทยานิพนธ์ 2536
108 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของไม้สักในประเทศไทย อื่นๆ 2535
109 งานวิจัยเกี่ยวกับป่าธรรมชาติ อื่นๆ 2535
110 การเจริญเติบโตของไม้สักในสวนสักห้วยทากอายุต่างๆกัน อื่นๆ 2535
111 ดัชนีชั้นคุณภาพของพื้นที่และผลผลิตของสวนป่าไม้สัก ในจังหวัดลำปาง อื่นๆ 2535
112 การทดสอบถิ่นกำเนิดไม้สัก (ตอนที่ 2) ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อไม้ อื่นๆ 2535
113 ผลผลิตจากการแปรรูปไม้สักขนาดเล็กที่ได้จากการตัดสางขยายระยะ อื่นๆ 2535
114 ผลผลิตของสวนป่าไม้สัก อื่นๆ 2535
115 การเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้สักในสวนป่า อายุ 18 ปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วิทยานิพนธ์ 2534
116 ผลผลิตของสวนป่าไม้สัก อื่นๆ 2534
117 ผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2534
118 การสังเคราะห์แสงและการหายใจของกล้าไม้กระถินเทพา 2. ความแตกต่างระหว่างถิ่นกำเนิด วารสาร 2534
119 รูปทรง อัตราการเจริญเติบโต และผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 4 ปี ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่างกัน เลือก 2533.
120 การทดสอบชนิดและแหล่งเมล็ดของไม้สกุลอเคเซีย วารสาร 2533
121 ผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส จากการตัดแตกหน่อ ในระยะปลูกและความสูงของตอต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2533
122 การสังเคราะห์แสงและการหายใจของกระถินเทพา 1. อิทธิพลของอุณหภูมิและแสง วารสาร 2533
123 ผลผลิตปฐมภูมิสุทธิส่วนเหนือพื้นดิน ผลผลิตไม้ฟืนและคุณสมบัติของถ่าน ของพันธุ์ไม้ 5 ชนิด วารสาร 2532
124 ผลผลิตปฐมภูมิสุทธิส่วนเหนือพื้นดิน ผลผลิตไม้ฟืนและ คุณสมบัติของถ่าน ของพันธุ์ไม้ 5 ชนิด วารสาร 2532
125 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไม้แปรรูปของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2532
126 ผลผลิตปฐมภูมิสุทธิส่วนเหนือพื้นดิน ผลผลิตไม้ฟืนและ คุณสมบัติของถ่าน ของพันธุ์ไม้ 5 ชนิด วารสาร 2532
127 การคาดคะเนผลผลิตของไม้ยูคาลิตัสคามาลคูเลนซิสในบางจังหวัดภาคอีสาน วารสาร 2531
128 ผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อายุ 4 ปี ที่ปลูกด้วยระยะห่างแปดระยะ ที่จังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ 2531
129 ตารางปริมาตรและมวลชีวภาพของลำต้นไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วารสาร 2530
130 ผลผลิตของไม้ฟืนขนาดเล็กจากการตัดสางขยายระยะสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2530
131 ผลผลิตของสวนป่ายูคาลิปตัสที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร วารสาร 2530
132 ผลผลิตซากพืชและผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของไม้ยูคาลิปตัส คามาคูเลนซิส วารสาร 2530
133 ผลผลิตมวลชีวภาพและสมบัติทางฟิสิกส์บางประการของไม้เลี่ยนและยูคาลิปตัสที่ปลูกในสวนป่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ 2528
134 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 1 ปีที่ปลูกในเรือนเพาะชำ วิทยานิพนธ์ 2527
135 การเจริญเติบโต มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และผลผลิตไม้ฟืนของกระถินยักษ์ ที่ใช้ระยะปลูกต่างๆ ที่สะแกราช นครราชสีมา วารสาร 2527
136 การประมาณการเจริญเติบโตทางความสูงของไม้ Eucalyptus camaldulensis Dehnh. จากคุณสมบัติของดินและสภาพภูมิประเทศ วิทยานิพนธ์ 2526
137 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสและ ไม้กระถินณรงค์ ที่ปลูกควบด้วยพืชเกษตร ณ ด่านขุนทด นครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2526
138 การศึกษาปริมาณมิโมซีนและโปรตีนในไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) และกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala Lam.) วิทยานิพนธ์ 2526
139 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไม้ยูตาลิปตัสและไม้กระถินณรงค์ที่ปลูกควบด้วยพืชเกษตร ฌ ด้านขุนทด นครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2526
140 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สัก ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของสวนป่าไม้สักอายุต่างๆ ที่งาว ลำปาง รายงาน 2523
141 ผลผลิตของสวนป่าไม้สัก วิทยานิพนธ์ 2520
142 ผลของการใส่ปุ๋ยต่อปริมาณธาตุอาหารในใบสัก วิทยานิพนธ์ 2519
143 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางความสูงของไม้สัก (Tectona grandis Linn. f. ) กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการ วิทยานิพนธ์ 2517
144 การกระจายและการเจริญของรากไม้สักในสวนที่มีอายุต่างๆกัน วิทยานิพนธ์ 2516
145 การวิเคราะห์ลำต้นของไม้สักในสวนสักท่าชัย วิทยานิพนธ์ 2511
146 ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตของไม้สักกับความหนาของดินชั้น A-Horizon ของสวนสักกลางดงปี 2499 วิทยานิพนธ์ 2511
147 ความเจริญเติบโตของไม้สักในสวนป่าจังหวัดลำปาง กับสวนป่าจังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2508
148 Potential of Leucaena spp. as a feed resource for ruminant animals in Thailand วารสาร 2019
149 Dendroclimatological approach in plantation management of teak (Tectona grandis) วารสาร 2019
150 Growth and yield models for teak planted as living fences in coastal Ecuador วารสาร 2018
151 Multi-purpose forest management in the tropics: Incorporating values of carbon, biodiversity and timber in managing Tectona grandis (teak) plantations in Costa Rica วารสาร 2018
152 Comparison of teak wood properties according to forest management: short versus long rotation วารสาร 2018
153 Response of a Clonal teak plantation to thinning and pruning in Java, Indonesia วารสาร 2017
154 Density management diagram for teak plantations in Tabasco, Mexico อื่นๆ 2017
155 Growth and mineral nutrient analysis of teak (Tectona grandis) grown on acidic soils in south China วารสาร 2017
156 Effects of sulfur and phosphorus application on the growth, biomass yield and fuel properties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) as bioenergy crop on sandy infertile soil วารสาร 2016
157 Effects of Bentonite, Charcoal and Corncob for Soil Improvement and Growth Characteristics of Teak Seedling Planted on Acrisols in Northeast Thailand วารสาร 2016
158 USING THE WEIBULL FUNCTION FOR PROGNOSIS OF YIELD BY MIGUEL, E. P. et al. DIAMETER CLASS IN Eucalyptus urophylla STANDS วารสาร 2015
159 Provenance variation and within-provenance genetic parameters in Eucalyptus urophylla across 125 test sites in Brazil, Colombia, Mexico, South Africa and Venezuela วารสาร 2015
160 Soil fertility characterisation of teak (Tectona grandis Lf) plantations in Central America วารสาร 2015
161 Allelopathic effects of Eucalyptus on native and introduced tree species วารสาร 2014
162 Germination characteristics and seedbank of the alien species Leucaena leucocephala (Fabaceae) in Brazilian forest: ecological implications วารสาร 2014
163 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit seed oil: Characterization and uses วารสาร 2014
164 Soil erosion under teak (Tectona grandis Lf) plantations: General patterns, assumptions and controversies วารสาร 2014
165 Comparative study on growth, wood quality and financial returns of teak (Tectona grandis Lf) managed under three different agroforestry practices วารสาร 2014
166 Fine root production, turnover, and decomposition in a fast-growth Eucalyptus urophylla plantation in southern China วารสาร 2013
167 Age trends of microfibril angle inheritance and their genetic and environmental correlations with growth, density and chemical properties in Eucalyptus urophylla ST Blake wood วารสาร 2012
168 Variable density yield model for teak plantations in the Northeast of Thailand วารสาร 2012
169 Profitability of combined farm management with teak plantations in Northeast Thailand วารสาร 2012
170 Forces of Competition: Smallholding Teak Producers in Indonesia วารสาร 2012
171 Smallholder teak plantations in two villages in Central Java: silvicultural activity and stand performance วารสาร 2012
172 Effect of spacing and water availability on root:shoot ratio in Eucalyptus camaldulensis วารสาร 2011
173 Potential forage and biomass production of newly introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in Thailand รายงานการประชุม 2011
174 Optimum stand density of Leucaena leucocephala for wood production in Andhra Pradesh, Southern India วารสาร 2011
175 Wood properties of teak (Tectona grandis) from a mature unmanaged stand in East Timor วารสาร 2011
176 Impact of climate change at species level: a case study of teak in India วารสาร 2011
177 Efficient regeneration of Eucalyptus urophylla from seedling-derived hypocotyls วารสาร 2010
178 Relationship of wood composition to growth traits of selected open-pollinated families of Eucalyptus urophylla from a progeny trial in Vietnam วารสาร 2010
179 Which factors most influence heartwood distribution and radial growth in plantation teak? วารสาร 2010
180 Size distribution and morphological damage to 17-year-old Hopea odorata Roxb. planted in fast-growing tree stands in northeast Thailand วารสาร 2010
181 Phytotoxic effects of Lantana camara, Eucalyptus camaldulensis and Eriocephalus africanus essential oils in weeds of Mediterranean summer crops วารสาร 2009
182 Allelopathic effects of Eucalyptus urophylla on ten tree species in south China วารสาร 2009
183 Cellulose content as a selection trait in breeding for kraft pulp yield in Eucalyptus urophylla วารสาร 2009
184 Evaluation of Provenances of Eucalyptus camaldulensis and Clones of E. camaldulensis and E. tereticornis at Contrasting Sites in Southern India วารสาร 2008
185 Genetic variation in wood basic density and pilodyn penetration and their relationships with growth, stem straightness, and branch size FOR Eucalyptus urophylla in Northern Vietnam วารสาร 2008
186 Effect of lead and cadmium on germination and seedling growth of Leucaena leucocephala วารสาร 2008
187 Effects of an alien shrub species, Leucaena leucocephala, on establishment of native mid-successional tree species after disturbance in the national park in the Chichijima island, a subtropical oceanic island วารสาร 2007
188 Efficient method of micropropagation and in vitro rooting of teak (Tectona grandis L.) focusing on large-scale industrial plantations วารสาร 2007
189 The effect of salt stress and abscisic acid on proline production, chlorophyll content and growth of in vitro propagated shoots of Eucalyptus camaldulensis วารสาร 2005
190 EFFECTS OF PHOSPHORUS APPLICATION ON PRODUCTTVITY AND NUTRIENT ACCUMUI-ATION OF A E U CALWT U S URO PI{YLIA, PI-ANTATI O N วารสาร 2005
191 Intensity of pre‐dispersal seed predation in the invasive legume Leucaena leucocephala is limited by the duration of pod retention วารสาร 2005
192 Teak (Tectona grandis L.) tree growth, stem quality and health in coppiced plantations in Java, Indonesia วารสาร 2005
193 Sustainable teak plantations in the tropics: the question of nutrient management วารสาร 2005
194 Water use by fast-growing Eucalyptus urophylla plantations in southern China วารสาร 2004
195 The impact of forest fires on the long-term sustainability of taungya teak reforestation in Bago Yoma, Myanmar วารสาร 2004
196 Growth and mineral accumulation in Eucalyptus camaldulensis seedlings irrigated with mixed industrial effluents วารสาร 2003
197 GENETIC VARIATION IN EARLY GROWTH, STEM STRAIGHTNESS AND SURVIVAL IN ACACIA CRASSICARPA, A. MANGIUM AND EUCALYPTUS UROPHYLLA IN BUKIDNON PROVINCE, PHILIPPINES วารสาร 2003
198 Eucalyptus urophylla root growth, stem sprouting and nutrient supply from the roots and soil วารสาร 2002
199 Coppicing ability of teak (Tectona grandis) after thinning รายงานการประชุม 2001
200 Preliminary observation on the growth of Thyrsostachys siamensis in Johore, Peninsular Malaysia วารสาร 2000
201 Effect of spacing and age on nitrogen and phosphorus distribution in biomass of Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus pellita and Eucalyptus urophylla plantations in southeastern Brazil วารสาร 2000
202 Effect of spacing and age on nitrogen and phosphorus distribution in biomass of Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus pellita and Eucalyptus urophylla plantations in southeastern Brazil วารสาร 2000
203 Site, technology and productivity of teak plantations in Southeast Asia อื่นๆ 2000
204 EFFECT OF SEED SIZE GRADING ON THE GERMINATION AND GROWTH OF TEAK (TECTONA GRANDIS) SEEDLINGS วารสาร 2000
205 Fertility Variation and its Effect on Diversity Over Generations in a Teak Plantation (Tectona grandis L.f.) วารสาร 1999
206 Effect of spacing on growth and biomass distribution in Eucalyptus camaldulensis, E. pellita and E. urophylla plantations in southeastern Brazil วารสาร 1998
207 The influence of salinity on growth, biomass production and photosynthesis of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. and Dalbergia sissoo Roxb. seedlings วารสาร 1998
208 Effect of spacing on growth and biomass distribution in Eucalyptus camaldulensis, E. pellita and E. urophylla plantations in southeastern Brazil วารสาร 1998
209 Intercropping teak with Leucaena increases tree growth and modifies soil characteristics วารสาร 1998
210 Effect of arbuscular mycorrhizal fungal isolates and organic manure on growth and mycorrhization of micropropagated Dendrocalamus asper plantlets and on spore production in their rhizosphere วารสาร 1998
211 Effects of soil pH on the ectomycorrhizal response of Eucalyptus urophylla seedlings วารสาร 1996
212 ROOTING OF CUTTINGS OF AOER RUBRUM L. AND EUOALYPTUS OAMALDULENSIS DEHN. วารสาร 1963
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]