������������������������������������������/���������������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 ผลกระทบของการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา ต่อคุณภาพเชิงกลของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อื่นๆ ม.ป.ป.
2 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม รายงาน ม.ป.ป.
3 ผลร่วมของสารสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพาต่อการงอกและการเจริญของไมยราบ วารสาร 2563
4 คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน อื่นๆ 2562
5 การศึกษาคุณสมบัติและความคงขนาดของไม้สักตัดขยายระยะ วารสาร 2562
6 การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร รายงาน 2562
7 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากต้นกระถินยักษ์สายพันธุ์ มก.5/7 ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni3P/HZSM-5 และ Cu-ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3 วารสาร 2562
8 การเสริมสูตรใบจามจุรีอัดเม็ดช่วยปรับปรุงจลนศาสตร์การผลิตแก๊สการย่อยได้และกระบวนการหมักในหลอดทดลอง วารสาร 2562
9 สมบัติของไม้ยางพาราอัดสารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพา รายงาน 2561
10 ผลของซากใบสักทองคลุกและคลุมดินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวและหญ้าข้าวนก วารสาร 2561
11 ผลของการใช้ใบกระถินเทพาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง วารสาร 2560
12 การปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษปะหน้า โดยการใช้เยื่อไผ่ตงทดแทนเยื่อใยยาวจากไม้ใบแคบ วารสาร 2560
13 การเพิ่มความสามารถในการรับแรงของไม้ไผ่รวกเพื่อนําไปสร้างแผนนพื้นคอนกรีตอัดแรง วารสาร 2560
14 ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) และสารสกัดจากกระเทียม (Allium sativum Linn.) ต่อด้วงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta striolata Fabricius) วิทยานิพนธ์ 2559.
15 การเตรียม ลักษณะจำเพาะ และการประยุกต์ใช้ดูดซับตะกั่ว ของถ่านกัมมันต์ไผ่ตงลืมแล้ง วารสาร 2559
16 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการทำ ผลิตภัณฑ์การแกะสลักไม้เทพทาโร ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รายงาน 2558
17 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของเทพทาโร รายงานการประชุม 2558
18 การกำจัดไอออนทองแดง (II) โดยใช้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2557
19 การทำไม้กระถินยักษ์ให้เป็นของเหลวโดยใช้น้ำมันเตาและ/หรือน้ำเป็นตัวทำละลาย วิทยานิพนธ์ 2557
20 บทบาทของเชื้อราทำลายไม้ต่อการสูญเสียความแข็งแรงจากการดัดของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา รายงาน 2557
21 ไผ่พืชมหัศจรรย์จริงหรือ วารสาร 2556
22 การศึกษาสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบจากยูคาลิปตัสและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง วิทยานิพนธ์ 2556
23 พลังงานทดแทน: แอลกอฮอล์จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร (ฝักจามจุรี) รายงาน 2556
24 การใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเพื่อชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ท่อนกลม(กรณีไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส) หนังสือ 2556
25 ตะเคียนทอง หนังสือ 2556
26 การศึกษาวิธีการผลิตกระดาษจากเปลือกหน่อไม้ไผ่ตง วารสาร 2555
27 อุปสงค์ที่มีต่อไม้สักแปรรูปของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ในกรุงเทพมหานคร วารสาร 2555
28 การกำจัดน้ำมันดินของไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันแบบแก๊สไหลลง วิทยานิพนธ์ 2555
29 พฤติกรรมการรับแรงดัดของลำไม้ไผ่ตง วิทยานิพนธ์ 2554
30 องค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรจากจังหวัดพังงาและสงขลา รายงาน 2554
31 ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน รายงาน 2553
32 การใช้ใบจามจุรีแห้งเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอตโดยแบคทีเรีย วิทยานิพนธ์ 2553
33 การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์ วิทยานิพนธ์ 2553
34 เทพทาโร หนังสือ 2552
35 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษในแง่การเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน วิทยานิพนธ์ 2552
36 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนโดยใช้พลังงานจากไม้โตเร็ว รายงาน 2551
37 การศึกษาสารสกัดจากจามจุรีเพื่อยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าไมยราบยักษ์ วิทยานิพนธ์ 2551
38 การวิจัยคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเศรษฐกิจสกุล Acacia รายงาน 2551
39 ประสิทธิภาพในการเป็นสารไล่หนอนกระทู้ผักของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส วารสาร 2550
40 ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus Camaldulensis Dehnh) ต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera Litura Fabricius) วิทยานิพนธ์ 2549
41 การอบไม้สักแปรรูปโดยใช้พลังงานเหลือทิ้งจากการผลิตถ่าน วิทยานิพนธ์ 2548
42 การใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) และไม้กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.) เพื่อการจำกัดโครเมียม และนิเกิล จากน้ำเสียสังเคราะห์ วิทยานิพนธ์ 2548
43 การใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) และไม้กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.) เพื่อการกำจัดโครเมียม และนิเกิล จากน้ำเสียสังเคราะห์ วิทยานิพนธ์ 2548
44 จลนพลศาสตร์ของการแยกลิกนินจากเยื่อคราฟท์ไม้ยูคาลิปตัสด้วยกรดเปอร์ออกซีแอซิติก วิทยานิพนธ์ 2547
45 แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์ วิทยานิพนธ์ 2547
46 ศักยภาพพลังงานชีวมวลไม้โตเร็ว หนังสือ 2546
47 การใช้ประโยชน์ไม้สักตัดสางขยสยระยะ อายุ 5-6 ปี ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ รายงาน 2546
48 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2546
49 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) ต่อแมลงศัตรูในโรงเก็บบางชนิด วิทยานิพนธ์ 2544
50 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส Eucalyptus camaldulensis Dehnh. โดยการกระตุ้นด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำร้อนยวดยิ่ง วิทยานิพนธ์ 2543
51 การอบแห้งเปลือกไม้ยูคาลิปตัสในฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง วิทยานิพนธ์ 2543
52 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขี้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก รายงาน 2543
53 ผลการศึกษาการปกคลุมหญ้าคาของไม้สกุลอคาเซีย 5 ชนิด และยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ที่มีระยะปลูกต่างๆกัน รายงาน 2542
54 คุณภาพไม้แปรรูปกระถินเทพา จากแปลงทดลองปลูกในระบบวนเกษตร วารสาร 2541
55 ศักยภาพของแหล่งวัตถุดิบไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออก หนังสือ 2539
56 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและการเจริญเติบโตของต้นไม้สกุลอะคาเซีย วิทยานิพนธ์ 2538
57 การปรับปรุงคุรภาพด้านการต้านทานน้ำของแผ่นใยไม้อัดแข็งจากไม้กระถินเทพา วิทยานิพนธ์ 2538
58 ผลกระทบของค่าซัลฟิดิตี้ต่อสมบัติทางเคมีของเยื่อซัลเฟตจากไม้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2538
59 ถ่านอัดก้อนจากไม้ยูคาลิปตัส วารสาร 2537
60 สำรวจไม้ยูคาลิปตัสภาคตะวันออก รายงาน 2537
61 การทดสอบประสิทธิภาพเตาสามกะทะโดยใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบกระถินณรงค์ อื่นๆ 2536
62 สมบัติและการใช้ประโยชน์ของไม้สัก อื่นๆ 2535
63 แผ่นไม้บางประกับที่ทำจากไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส วิทยานิพนธ์ 2534
64 มวลชีวภาพและผลผลิตไม้ฟืนของไม้กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ และแอปเปิ้ลป่า อายุ 5 ปี ที่หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 32 (ดอยมูเซอร์) จังหวัดตาก วารสาร 2532
65 มวลชีวภาพและผลผลิตไม้ฟืนของไม้กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ และแอปเปิ้ลป่า อายุ 5 ปี ที่หน่ยพัฒนาต้นน้ำที่ 32 (ดอยมูเซอร์) จังหวัดตาก วารสาร 2532
66 ผลกระทบของอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิและปริมาณความชื้นที่มีต่อการสูญเสียมวลและสมบัติของถ่านจากปฏิกิริยาไพโรไลซิสของไม้ยูคาลิปตัส วิทยานิพนธ์ 2532
67 ผลการคลุมดินด้วยกระถินยักษ์บนพื้นที่ปลูกพืชไร่ รายงาน 2530
68 ความทนทานตามธรรมชาติของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อการเข้าทำลายโดยเชื้อราบางชนิด รายงาน 2530
69 อายุที่เหมาะสมของไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส เพื่อทำเยื่อกระดาษ วารสาร 2530
70 การทดลองใช้ฝักจามจุรีบดเพื่อลดการสูญเสียน้ำหนักโคในฤดูแล้ง รายงานการประชุม 2530
71 เพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของไม้สักสวนป่าโดยกรรมวิธีการอัดร้อน วารสาร 22562
72 Dual use of leucaena for bioenergy and animal feed in Thailand วารสาร 2019
73 Leucaena as basal feed for meat goats in Prachuapkhirikhan Province, Thailand วารสาร 2019
74 Potential of Leucaena spp. as a feed resource for ruminant animals in Thailand วารสาร 2019
75 Potential Benefits from the Utilization of Leucaena leucocephala in Thai Swamp Buffaloes Production วารสาร 2018
76 Cinnamomum porrectum Herbal Tea Production and Its Functional Properties Influenced by Odor Types of Leaves and Blanching Process วิทยานิพนธ์ 2018
77 Comparison of teak wood properties according to forest management: short versus long rotation วารสาร 2018
78 Control of aflatoxigenic strains by Cinnamomum porrectum essential oil วารสาร 2017
79 Preparation, characterization and optimization for upgrading Leucaena leucocephala bark to biochar fuel with high energy yielding วารสาร 2016
80 Antidiabetic and antioxidant activities of seed extract from Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit วารสาร 2016
81 Hybrid Particleboard Made from Bamboo (Dendrocalamus asper) Veneer Waste and Rubberwood (Hevea brasilienses) วารสาร 2016
82 Studies on nutritional and anti-nutritional composition of Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult วารสาร 2015
83 Improving greenhouse gas emissions intensities of subtropical and tropical beef farming systems using Leucaena leucocephala วารสาร 2015
84 Adhesion and Bonding Performance of Laminated Bamboo Lumber made from Dendrocalamus sericeus รายงานการประชุม 2015
85 Leucaena leucocephala in ruminant nutrition วารสาร 2014
86 Leucaena leucocephala: an underutilized plant for pulp and paper production วารสาร 2013
87 Acoustical properties of particleboards made from Betung bamboo (Dendrocalamus asper) as building construction material วารสาร 2012
88 Use of BDST and an ANN model for prediction of dye adsorption efficiency of Eucalyptus camaldulensis barks in fixed-bed system วารสาร 2011
89 Dyeing properties of cotton fabric using un-irradiated and gamma irradiated extracts of Eucalyptus camaldulensis bark powder วารสาร 2011
90 Antibacterial activity and composition of the essential oils of Eucalyptus camaldulensis Dehn. and Myrtus communis L. growing in Northern Cyprus วารสาร 2010
91 Chemical Composition and In vitro Antioxidant and Antidiabetic Activities of Eucalyptus Camaldulensis Dehnh. Essential Oil วารสาร 2010
92 Chemical Variability, Antifungal and Antioxidant Activity of Eucalyptus camaldulensis Essential Oil from Sardinia วารสาร 2010
93 The value of Leucaena leucocephala bark in leucaena—grass hay diets for Thai goats วารสาร 2010
94 Biological performance of Eucalyptus camaldulensis leaf oils from Thailand against the subterranean termite Coptotermes formosanus Shiraki วารสาร 2009
95 Effect of Silvicultural Treatments on the Growth of Thyrsostachys siamensis Gamble at Wetland Putrajaya, Malaysia วารสาร 2008
96 The Antibacterial Activity of Leaf Extracts of Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) วารสาร 2008
97 Batch studies of adsorption of copper and lead on activated carbon from Eucalyptus camaldulensis Dehn. bark วารสาร 2008
98 A Comparison of Antioxidant and Antibacterial Activities of Crude Extracts from Various Parts of Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. รายงานการประชุม 2008
99 Antibacterial activity of leaf essential oils of Eucalyptus globulus and Eucalyptus camaldulensis วารสาร 2008
100 Fumigant toxicity of Eucalyptus intertexta, Eucalyptus sargentii and Eucalyptus camaldulensis against stored-product beetles วารสาร 2007
101 Antioxidative and antiradical activities of Eucalyptus camaldulensis leaf oils from Thailand วารสาร 2007
102 Antimicrobial activity of oil from the root of Cinnamomum porrectum วารสาร 2007
103 Present utilization of small-diameter teak log from community teak plantations in Java and Eastern Indonesia รายงาน 2007
104 Experimental Studies on the Mechanical Property of Laminated Bamboo in Thailand วารสาร 2007
105 Variations in compression strength and surface roughness of heat-treated Turkish river red gum (Eucalyptus camaldulensis) wood วารสาร 2005
106 Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp วารสาร 2005
107 Effect of thinning on stem form and wood characteristics of teak (Tectona grandis) in a humid tropical site in Costa Rica อื่นๆ 2005
108 The antimicrobial activities of methanolic extracts of Eucalyptus camaldulensis and Terminalia catappa against some pathogenic microorganisms วารสาร 2004
109 On the chemical characterisation of plantation teakwood from Panama วารสาร 2003
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]