������������������������/���������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อนของสวนนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน รายงานการประชุม 2562
2 การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น วารสาร 2560
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกกระถินยักษ์เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวล ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยานิพนธ์ 2559
4 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของสวนป่าพลังงาน สถานีพลังงานชีวมวลชุมชนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอภุเวียง จังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ 2559
5 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของสวนป่าพลังงาน สถานีพลังงานชีวมวล ชุมชนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ 2558
6 การตลาดและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้สักในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ 2557
7 การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้สักในตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วิทยานิพนธ์ 2556
8 ไผ่พืชมหัศจรรย์จริงหรือ วารสาร 2556
9 ผลผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินของปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วารสาร 2556
10 ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกไม้โตเร็วกระถินลูกผสมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูก เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เลือก 2555
11 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งสนับสนุนอันจำเป็นในการปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ 2554
12 การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส บนคันนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยานิพนธ์ 2554
13 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยใช้กระถินยักษ์เป็นเชื้อเพลิง วิทยานิพนธ์ 2553
14 เทพทาโร หนังสือ 2552
15 ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา วารสาร 2552
16 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตกระถินยักษ์กับมันสำปะหลังของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด วิทยานิพนธ์ 2551
17 ความต้องการไม้สักจากสวนป่าเอกชนของโรงงานแปรรูปไม้ในกรุงเทพมหานคร เลือก 2550
18 การวิเคราะห์ผลผลิต และผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกป่าในทางอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา การปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส และกระถินเทพาที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ 2549
19 การวิเคราะห์ผลผลิต และผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลุกป่าในทางอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา การปลุกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส และกระถินเทพาที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ 2549
20 การวิเคราะห์ด้านการเงินของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก ภายใต้โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ในจังหวัดเชียงราย วิทยานิพนธ์ 2546
21 การวิเคราะห์ผลผลิตและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษา สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ของบริษัท บี จี เอ ลาวปลูกไม้ จำกัด วิทยานิพนธ์ 2546
22 การวิเคราะห์ทาการเงินในการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ 2545
23 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี สวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน วิทยานิพนธ์ 2544
24 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการไม้สักจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดแพร่ วิทยานิพนธ์ 2543
25 สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของเกษตรกรจากโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยานิพนธ์ 2543
26 การประเมินค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วิทยานิพนธ์ 2543
27 แรงจูงใจของเกษตรกรในการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ดินเค็ม : กรณีศึกษา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ 2543
28 การวิเคราะห์ทางการเงินของสวนป่าไม้สักรอบหมุนเวียน 25 ปี กรณีสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน วารสาร 2542
29 อุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงิน ของสวนป่าภาคเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540 วิทยานิพนธ์ 2542
30 ผลผลิตและเศรษฐกิจของไม้ยูคาลิปตัสตามลักษณะการใช้ประโยชน์ อื่นๆ 2541
31 การเติบโตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของสวนป่าไม้กระถินเทพาอายุ 8 ปี ในระยะปลูกต่างๆกัน วิทยานิพนธ์ 2540
32 การศึกษาเศรษฐกิจการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส รองรับปริมาณความต้องการไม้ของอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ท่อน เลือก 2540
33 เศรษฐกิจและการตลาดของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในจังหวัดขอนแก่น วารสาร 2539
34 การตลาดของไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสาร 2538
35 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกไผ่ตงของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น วิทยานิพนธ์ 2535
36 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนไผ่ตง ในจังหวัดปราจีนบุรี วิทยานิพนธ์ 2535
37 การนำเข้าและส่งออกไม้สักของประเทศไทย อื่นๆ 2535
38 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกสักเชิงเศรษฐกิจโดยเกษตรกร อื่นๆ 2535
39 การวิเคราะห์เชิงการเงินของการปลูกป่าไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่จังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ 2535
40 การวิเคราะห์ทางเศรษฐสังคมของโครงการสวนป่าชุมชน : กรณีอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วิทยานิพนธ์ 2534
41 เศรษฐกิจของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในบางภาคของประเทศไทย วารสาร 2532
42 การวิเคราะห์ทางการเงินเปรียบเทียบสวนยางพารากับสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในที่แห้งแล้งในภาคตะวันออกของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ 2531
43 การวิเคราะห์ผลผลิตและเศรษฐกิจของการปลูกป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 3 ปี ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2531
44 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส โดยมีและไม่มีพืชกสิกรรมแทรก วารสาร 2530
45 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ 2529
46 การวิเคราะห์ผลได้ และต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศไทย : กรณีโครงการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วิทยานิพนธ์ 2527
47 สถานการณ์การค้าไม้สักไทยกับต่างประเทศ ปี 2490-2506 วิทยานิพนธ์ 2508
48 Mechanical Property of 9 Years Old Thinning of Teak Plantation in Thailand วารสาร 2017
49 Forces of Competition: Smallholding Teak Producers in Indonesia วารสาร 2012
50 Towards improving profitability of teak in integrated smallholder farming systems in northern Laos วารสาร 2007
51  Teak: a global overview วารสาร 2000
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 61,940 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]