ค้นหาจากพิกัด
วิธีใช้
โปรดคลิกบนแผนที่ในตำแหน่งที่ท่านต้องการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเหมาะสมของการปลูกไม้มีค่า หรือเลือกจากพื้นที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล จากตัวเลือกด้านล่าง
ชนิดไม้ในระบบ
กลุ่ม 1 สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง
กลุ่ม 2 พะยูง ชิงชัน
กลุ่ม 3 ยางนา ตะเคียนทอง
กลุ่ม 4 เทพทาโร จำปาป่า สะเดาเทียม กันเกรา
กลุ่ม 5 ไม้สกุลอะเคเซีย ได้แก่ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม
กลุ่ม 6 จามจุรี มะออกกานี
กลุ่ม 7 ไผ่ลำเล็ก เช่น ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่หวาน
กลุ่ม 8 ไผ่ลำใหญ่ เช่น ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น ไผ่กิมซุง
กลุ่ม 9 กระถินยักษ์
กลุ่ม 10 ยูคาลิปตัส
โปรดอ่าน
1. การจำแนกความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกไม้มีค่าในที่นี้ ใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก ได้แก่
  • ลักษณะของกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550)
  • ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 30 ปีย้อนหลัง (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2532-2562)
  • ข้อมูลความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (สำนักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้, 2555)
2. หากพื้นที่มีการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม จะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น
3. การเลือกชนิดไม้มีค่าควรคำนึงถึงด้านการตลาดด้วย
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,413 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]