กระถินลูกผสม
Acacia auriculiformis

ลักษณะทั่วไป         

     กระถินณรงค์ที่นําเข้ามารุ่นแรกอาจมีความหลากหลายทางพันธุกรรมน้อย ทําให้มีลักษณะลําต้นคดงอ เรือนยอดแผ่กว้าง เหมาะสําหรับปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา ปลูกฟื้นฟูสภาพพื้นที่และปรับปรุงดิน และใช้เป็นไม้เชื้อเพลิงที่ให้พลังความร้อนสูง  กระถินณรงค์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว  และมีลำต้นที่เปลาตรง เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางขึ้น  มีการเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตเนื้อไม้

การกระจายพันธุ์     

     มีถิ่นกําเนิดธรรมชาติอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย มีการนําเข้ามาปลูกในประเทศไทย

ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม      

     สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ในหลายสภาพท้องที่ เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงแดดอย่างเต็มที่ เราสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ  ขึ้นได้ในที่ราบและสภาพดินหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินลูกรัง หรือดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ แต่สภาพดินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโต คือ ดินร่วนปนทรายที่เป็นกรดเล็กน้อย

การปลูกและการดูแลรักษา               

     การปลูก นิยมปลูกด้วยต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไม่ควรปลูกหลังฤดูฝนช่วงหลังเดือนตุลาคมไปแล้ว เพราะโอกาสที่ต้นกล้าจะปลูกติด และตั้งตัวให้รอดในช่วงฤดูแล้งของปีถัดไปได้ยาก

      การปลูกในช่วงแรกบางวันอาจฝนไม่ตก อาจจำเป็นต้องให้น้ำบ้างหากฝนทิ้งช่วงนานจนหน้าดินแห้ง แต่โดยส่วนมากการปลูกในฤดูฝนจะทำให้กล้าสามารถรอด และเติบโตเกือบทุกต้น โดยหลังจากที่ต้นกล้าผ่านหน้าแล้งไปแล้วต้นกล้าจะอาศัยน้ำฝน และความชื้นในดินก็สามารถเติบโตได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้น้ำอีก การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยร่วมด้วยกับการไถพรวนหน้าดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อจำกัดของกระถินลูกผสม       

          -

ข้อมูลการเติบโต
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]