คำชี้แจง

โปรดคลิกบนแผนที่ในตำแหน่งที่ท่านต้องการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเหมาะสมของการปลูกไม้มีค่า ได้แก่

กลุ่ม 1 สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง
กลุ่ม 2 พะยูง ชิงชัน
กลุ่ม 3 ยางนา ตะเคียนทอง
กลุ่ม 4 เทพทาโร จำปาป่า สะเดาเทียม กันเกรา
กลุ่ม 5 ไม้สกุลอะเคเซีย ได้แก่ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม
กลุ่ม 6 จามจุรี มะออกกานี
กลุ่ม 7 ไผ่ลำเล็ก เช่น ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่หวาน
กลุ่ม 8 ไผ่ลำใหญ่ เช่น ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น ไผ่กิมซุง
กลุ่ม 9 กระถินยักษ์
กลุ่ม 10 ยูคาลิปตัส

ค้นหาจากพิกัด

การจำแนกความเหมาะสมในการปลูกไม้มีค่าแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่เป็นไปตามข้อมูลลักษณะพื้นฐานทางกายภาพเท่านั้น โดยใช้ปัจจัยได้แก่ ลักษณะของกลุ่มชุดดินที่จัดทำโดยกรมพัฒนาที่ดิน (2550) ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 30 ปีย้อนหลัง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา (2532 - 2562) และข้อมูลความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2555)

ทั้งนี้ระดับความเหมาะสมไม่ได้นำเรื่องการจัดการเข้ามาร่วมพิจารณา กล่าวคือ ในแผนที่แสดงว่ามีระดับความเหมาะสมน้อย เนื่องด้วยเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง แต่หากมีการจัดการพื้นที่ เช่น ยกร่องหรือจัดทำระบบระบายน้ำ จะทำให้ระดับความเหมาะสมอาจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การเลือกชนิดไม้ควรคำนึงถึงตลาดเป็นสำคัญด้วย

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]