เอกสารวิชาการ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
การเติบโต/ผลผลิต
การตัดฟันและขนส่ง
การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การรับรองสวนป่า/การรับรองไม้/การรับรองผลิตภัณฑ์
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 63,571 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]