รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเตรียม ลักษณะจำเพาะ และการประยุกต์ใช้ดูดซับตะกั่ว ของถ่านกัมมันต์ไผ่ตงลืมแล้ง
ผู้แต่ง ลักขณา โชติธรรม พนิตา สุมานะตระกูล และพนิตา ก้งซุ่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]