แปลงส่งเสริมปลูกป่า

แผนที่ในหน้านี้ แสดงข้อมูลแปลงส่งเสริมปลูกป่าทั่วทั้งประเทศ ที่ส่งเสริมโดยกรมป่าไม้ โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์ตามประเภทโครงการ เมื่อคลิกบนหมุดจะแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการนั้น

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 3, 4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,696 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]