สะเดาเทียม
Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs

ลักษณะทั่วไป         

     เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดใหญ่ โตเร็ว ลำต้นเปลาตรง เมื่ออายุยังน้อยเปลือกจะเรียบ หากมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่น  เรือนยอดเป็นพุ่มมค่อนข้างโปร่ง มีกิ่งก้านน้อย  ใบเป็นรูปช่อแบบขนนก  ใบย่อยรูปหอกแกมใบมน  ฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากัน  ดอกเป็นช่อตามง่ามใบ สีขาวอมเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม  ดอกจะออกประมาณต้นเดือนมีนาคม  ผลเป็นรูปไข่  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีเหลือง  เนื้อภายในนุ่มสามารถรับประทานได้

การกระจายพันธุ์         

     พบได้ในภาคใต้ของประเทศไทย มีการกระจายตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎธานีลงไป โดยพบมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตรัง  สงขลา  และพัทลุง

ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม      

     สะเดาเทียมมีการกระจายอยู่เฉพาะในเขตจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศ ดังนั้นปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลจึงน่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ ที่มีอุณหภูมิฉลลี่ยอยู่ระหว่าง  20-35 องศาเซลเซียส  สะเดาเทียมจะมีการเจริญเติบโตได้ดีที่ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,600-2,000 มม.ต่อปี  มีฝนตกเฉลี่ย  144  วันต่อปี นอกจากปริมาณน้ำฝนแล้ว ดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้สะเดาเทียม  โดยดินที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีคือดินร่วนปนทราย  ซึ่งมีการระบายของน้ำและอากาศดี  ดินลึก  มีแร่ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ และจากการสำรวจไม้สะเดาเทียมที่ปลูกในพื้นที่ราบจะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าปลูกในพื้นที่ชัน

การปลูกและการดูแลรักษา               

     ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด  เนื่องจากสะเดาเทียมสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย  หากเพาะเสร็จแล้ว ก่อนการนำไปปลูกควรมีการทำให้กล้าไม้แกร่งเสียก่อน   โดยการลดการให้น้ำลงและค่อยๆเปิดหลังคาเพื่อให้กล้าได้รับแสงทีละน้อย จนกระทั่งได้รับแสงเต็มที่เป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้กล้าไม้มีอัตราการรอดตายสูง การปลูก จะเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม  แล้วแต่สภาพน้ำฝนในแต่ละท้องที่  เมื่อปลูกแล้วมักจะปล่อยตามธรรมชาติ  อาศัยน้ำฝนเป็นหลักและไม่มีการใส่ปุ๋ย และการปลูกซ่อมจะเริ่มทำตั้งแต่ 1-2 เดือนแรกที่ปลูก

ข้อจำกัดของไม้สะเดาเทียม              

     การขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด  เมล็ดที่ได้มาควรรีบเพาะทันที เนื่องจากไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยอัตราการงอกจะลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์หลังจากเก็บ

ข้อมูลการเติบโต
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,477 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]