คำชี้แจง

ท่านที่มีความประสงค์จะปลูกต้นไม้ สามารถค้นหาแหล่งเมล็ดและแหล่งกล้าไม้ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จากข้อมูลในหน้านี้ ซึ่งรวบรวมหน่วยงานของกรมป่าไม้ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดไม้ และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ทั่วประเทศ มาแสดงในแผนที่

ท่านสามารถเลือกดูหน่วยงานบริเวณที่ท่านต้องการ และคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ เป็นต้น

สถานีเพาะชำกล้าไม้
สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้
หน่วยงานอื่น เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์สวนป่า เป็นต้น
บริเวณนั้นมีจำนวนจุดหนาแน่น หมายเลขในวงกลมคือจำนวนจุดบริเวณนั้น
แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,696 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]