ข่าวไม้เศรษฐกิจ

28 ต.ค. 2565, 11:02

ราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โดย น.ส.ชนนิกานต์ อุดคำเที่ยง

ตารางกำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม…

28 ต.ค. 2565, 11:01

ประกาศ กค.อัตราอากรไม้ส่งออก

โดย น.ส.ชนนิกานต์ อุดคำเที่ยง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกeหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่…


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 62,090 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]