ข่าวไม้เศรษฐกิจ

7 พ.ค. 2567, 09:59

คู่มือประชาชน การปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินเอกชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

โดย forest5531

              คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนผู้สนใจปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูก ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจแบบครบวงจร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการปลูก และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ สำหรับอาชีพผู้ปลูกสวนป่าตั้งแต่ปลูกสร้างสวนป่าไปจนถึงการรับรองไม้เพื่อการส่งออกไม้           …

7 พ.ค. 2567, 10:00

ถอดบทเรียนเกษตรกร ดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2566

โดย forest5531

              กรมป่าไม้ได้ดำเนินการการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ปลูกสวนป่า เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เพื่อค้นหา เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการปลูกสวนป่า ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และทำสวนป่าด้วยความอุตสาหะ มานะพยายาม รวมทั้งเพื่อยกย่องเกียรติคุณให้ปรากฏ และยึดถือเป็นตัวอย่าง…

3 พ.ค. 2567, 16:22

คู่มือการปลูกและการจัดการกระถินณรงค์และกระถินลูกผสม

โดย forest5531

คู่มือการปลูกและการจัดการกระถินณรงค์และกระถินลูกผสม โดยเครือข่ายความร่วมมือการปลูกและการจัดการไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่…

3 พ.ค. 2567, 16:13

คู่มือการปลูกและการจัดการไม้ยูคาลิปตัส

โดย forest5531

คู่มือการปลูกและการจัดการไม้ยูคาลิปตัส โดยเครือข่ายความร่วมมือการปลูกและการจัดการไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่…

3 พ.ค. 2567, 15:31

ระบบหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง SELF- DECLARATION (SD)

โดย forest5531

ระบบหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง SELF- DECLARATION (SD) ระบบ Self-Declaration (SD) คือหนึ่งในเครื่องมือของการสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ให้สามารถตัดไม้และเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก และลดความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายไม้จากการทำแหล่งที่มาในพื้นที่เอกสารสิทธ์ สามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์ออกมาใช้ประกอบกับการขนส่งไม้…

7 พ.ค. 2567, 10:02

คู่มือการใช้งานระบบสวนป่าออนไลน์ (ฉบับประชาชน)

โดย forest5531

คู่มือการใช้งานระบบสวนป่าออนไลน์ (ฉบับประชาชน)ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้ทีเว็บไซต์ ระบบทะเบียนสวนป่าออนไลน์ กรมป่าไม้ : https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_e_farms/app/index.php#documentดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสวนป่าออนไลน์ (ฉบับประชาชน) ได้ที่ : ไฟล์แนบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้โทร. 02 5614292-3 ต่อ…

3 พ.ค. 2567, 14:54

การรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

โดย forest5531

การรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร รายละเอียดสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดได้ที่ : ไฟล์แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับรองไม้ ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ โทร. 02 5614292-3 ต่อ…

3 พ.ค. 2567, 14:44

ระบบจัดการป่าอย่างยั่งยืน SELF – DECLARATION PLUS (SD+)

โดย forest5531

ระบบSelf – Declaration Plus (SD+) เป็นการสำแดงตนเองแบบละเอียด โดยประชาชนสามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อตอบสนองเกณฑ์และตัวชี้วัด (C& l) ของการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนในเรื่องของ การจัดการและแสดงรายงานต่างๆ ของข้อมูล เอกสารโฉนด แผนที่ พันธุ์ไม้คงคลัง และประวัติต่างๆพร้อมแสดงผลผ่าน QR code ในตัวไม้ท่อนและในรายงานได้…

3 พ.ค. 2567, 14:56

การขออนุญาตของฝ่ายด่านป่าไม้

โดย forest5531

การขออนุญาตของฝ่ายด่านป่าไม้ มีดังนี้ 1. การขออนุญาตแจ้งเข้าและผ่านด่านป่าไม้ 2. การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 3. การขออนุญาตนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 4.…


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,696 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]